Showing posts with label Glany Fernandes. Show all posts

187. ಸುರ್ಯೊ....ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರಾಯ್.

11:23 PM 0

ತುಂವೆ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್, ತುಜಾ ಆಂಗಾಚೊ ಉಜೊ ಕೋಣ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸಕತ್, ತುಕಾ ದೊಳೆ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಕೋಣ್ ಅಸಾತ್, ತುಂವೆ ರಾಂವ್ಚಾ ಗಾಂವಾ...

161. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ವೊಗ್ಡಾಯ್ಶಿ ತರ್....

10:14 PM 0

ಬಾರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಾ ಏಕಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್  ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪನ್ ನಾಟ್ವಲಿಂಗೀ, ಮುಖಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಅಸಿ...

153. ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಚೆಡುಂ.....!!

9:43 AM 0

ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚಾ ಆಶೆಕ್ ನಿರಾಶಿ ಬಾಳ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಘರಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಅಶೆತಾಲಿಂ, ವಾಡೊನ್ ಯೆತನಾಂ ನಾಂ-ಖುಶೆಚಿಂ ತೊಂಡ...

B2. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾತಾಕ್.

6:03 PM 0

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಏದೆನ್, ರಾಜ್ ಕೆಲೊ ಆದಾಂವ್ ಏವೆನ್, ಏದೆನಾಚೆರ್ ಆಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ, ವಾಡೊನ್ ಚಡೊಂಕ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಲಿಂ ತಿಂ ಸುಖಾಚೆಂ, ...

B.1 ಆಕಾಸ್ ಅನಿ ಪ್ರಥ್ವಿ .

5:52 PM 0

ಆರಂಬಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಅನಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಅನಿ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಿತಿ ಅಸ್ಲಿ ಆದಿಸಾಗೊರಚೆರ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ದೈವಿಕ್ ವಾರೆಂ ಉದ್ಕಾ...

137. ಗರ್ಭಪಾತ್......ಏಕ್ ಪಾತಕ್.

12:25 PM 0

ಜೀವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ, ಪಾವೊತೆ ರೂಪ್ ತೊ ದಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೆ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾನ್ ಚಡಯ್ತಾ ಆವೈಚೆ, ಜಿವಾಕ್ ...

114. ಇತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಬರೊ ಗೀ...?

10:38 PM 0

ಏಕಾಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಘರಾಂ ಸಿರಿಲಾಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಪೆಲಿಕ್ಸಾಮಾಚೆಂ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗತಾಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆ ಪಡ್...

85. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - 8

12:29 AM

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಚೊ ಫಮಾದ್ ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರೊಮಿ ದೇವ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್, ತಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ...

64. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ....ಅಧ್ಯಾಯ್ ಚಾರ್.

5:45 PM

1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಂ ವಿರೊಧ್ ದಂಗೊ ಉಪ್ಜಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮದರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹೌರಾ ಮುಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ, ತಿ ಅಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚ...

32.ತೀನ್ ರುಕಾಂಚಿ ಕಾಣಿ:

4:45 PM 1

ಬೆತ್ಲೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್ ತೀನ್ ರೂಕ್ ಬಾರಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ , ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಬಾರಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ , ದಾಟೆ - ಮೊಟೆ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ , ...

4. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಇಪೆಕ್ಟ್.......

5:44 PM 0

ಸಿಮಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ , ಅಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ತಿಕ್ಕೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತಾಕ ,  ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿಕ್ ತೊಪ್ಚಿಂ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ...

76. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ - 6.

4:00 PM

1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ , ಥಂಯ್ ಏರ್ ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ತಿಕಾ ಮೊಸ್ತು ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ...

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ. - ಅಧ್ಯಾಯ್ 7

10:13 PM

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮದರಚಾ ಘರ್ಚೆಂ ಡೊರ್ ಬೆಲ್ ವಾಜ್ತಾ ಆನಿ ಮದರ್ ಏಕಾ ಕೊಡ್ಕರಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾ, ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಅನಿ ಹಿಂವಾಕ್ ತೊ ಕಾಂಪೊನ್...

72. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ - ಅಧ್ಯಾಯ್ 5

1:03 PM

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಹೌರ ಸ್ಲಮ್ಮಂತ್ ತಿ ಏಕ್ ಕೋಡ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ನಾಕಕ್ ವೊಕೊತ್ ಲಾವ್ನ್ ಅಸ್ತನಾಂ, ಏಕ್ ಹಂಡ್ಚೊ ಪಾಡೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತ್ ಸ್ತ್ರ...

Powered by Blogger.