159. ಛೆ!...ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆ ಅಸ್ಲೆಂ...!

ತೊ ಸನ್ವಾರಚೊ ದೀಸ್ ಅಫಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಅರ್ದೊ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಅಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಅಫಿಸ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಸಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಅಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಿಮಾಕ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಏಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಏಕಾ ವರಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಲ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂಚ್ ದೊಗೀ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನಿಂ ಏಕಚ್ಚಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ "ಕಿತೆಂ ಡಾಡ ಆಜ್ ಲೇಟ್"?,

ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಇತ್ಲೊಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಘರ್ಚಾ ಕುಜ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಏಕಾ ಥರಾಚಿಂ ಅಮ್ಸಾಣೆಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ "ತುಮ್ಚಾ ಡಾಡಕ್ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ" ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂಗೀ, ಆಜ್ ಅಳ್ಯಾನ್ ಗಂದ್ ಜಾವ್ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಧಾರರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಕಸೊ ಅಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾತ್ಲೆಂ, ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ರಿಗ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ರಾಗಾನ್ ದೋನ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಜೊರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಪ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗರ್ ಅವಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್. "ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ ರಿಕ್ಶಾ ದರ್ನ್ ಅಯ್ಲಿಂ" ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

"ಅಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತಕ್ಶಣ್ ಬೊಸಾನ್ ಏಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ರಾವಾಯ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಜಟ್ ಪಟ್ ಕಾರ ಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾಂ, ಪ್ರಿಮಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಕಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ" ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. "ಹೊ ಹೊ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲೊ ಅಸ್ತಲೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತರ್ನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕುಶಿನ್ ಬೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾತ್ ಕಂಯ್, ತಶೆಂ ಜಾಲಿ ತುಜಿ ಕಥಾ" ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

"ಅತಾಂ ಪ್ರಿಮಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಡ್ರೊಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಕಶೆಂಯ್ ತೆಂ ಅಮ್ಚಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ, ತಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ ಯೇನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ" ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. "ಪೂಣ್ ಹಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ ಡ್ರಾಪ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
ಅತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆ ಹಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ಅಸ್ಲೆಂ.... ಪೂಣ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

**ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕುಲ್ಶೆಕರ್, ಯು.ಎ.ಇ.

(ಕುಲ್ಶೆಕರ್ ಚೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾಂವ್ನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರೊವ್ಪಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರಿ ತೊ ಬರೊವ್ನ್ ಅಸಾ. ಚಿಂತ್ನಾ ಪದಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಳ್ತಾನಾ  ಮುಳ್ಳಿ ಜಾಳಿಪಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಸಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚೊ ಏಡ್ಮಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್)

No comments

Powered by Blogger.