160. ಬುದ್ವೊಂತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಪಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ರೇಡಿಯೊಚೆರ್, ಉದಯವಾಣಿ ಅನಿಂ ಮುಂಗಾರು ಪೇಪರಾಚೆರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಖುಶಿ ಜಾತೆಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹುಖೆಲಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ರಾಜಾಕೀಯಾ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಡ್ಗಾಚ್ಯಾ (North India) ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಶೋಷಣ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗ್ದೊಣಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ  ಬೆಜಾರ್ ಪಾವೊನ್ ತೆಂ ಸೊಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆ! ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಶೆ ಗಾಯ್ತಾಂ,
 
"ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಜರ್-ವಾಲಾಂತ್, ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಅಮಿ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾಂವ್,
ಮುಂಬಯ್ತ್ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಅಯ್ಕೊನ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್,
ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ, ಚಿತ್ರಾನಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ,
ಬೆಬ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ವೇಶ್ಯಾಂಚಾ ಪಾತ್ರಾನಿಂ, ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಹಿಣ್ಸೊವ್ಣಿ?
 
ಮೇಟ್ ಅಮಿಂ ಕಾಡೊಯಾಂ, ಫುಡೆಂ ಅಮಿಂ ಸರೊಯಾಂ,
ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಭರ್ಕತ್ ನಾಂ,
ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾಂವ್,
ಮನಿಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ವೊಗೆ ರಾಂವ್ಚೆ, ಜಾತಿಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತೆಲೆ,
ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸದಾಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮಾರ್ತೆಲೆ"
 
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಅಮ್ಚೇ ಭಿತರ್ ಪಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಜಾಲೆಂ. “ಜಾತಿಕ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ” ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಾತರ್ ಘಾಲಿ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್  ಅಮಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಲೆಕಿನಾ; ತರೀ,  ಮಾಂಯ್-ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿಂ  ಮಾಂಯ್-ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ,  ತೆದ್ನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಕೀ ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂಪ್ ಪುರಾ ಯುರೊಪಿಯಾನ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಲುಟುಂಕ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೆ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್-ಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಚೆ ಅಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆಚ್ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದೆಲೆ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಬದ್ಲಾವಾಣ್ ಘಡ್ಲಿ ಅನಿಂ ಎಕ್ವೊಟ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲೊ. ಅಮ್ಚೆಂ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಅನಿಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಲೆ ತೆ ತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆನಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಚೇ ಥೊಡೆ ಉಧಾರ್ ಮೊನಾಂಚೆ ತಾಂಚಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲೆ.
 
ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಅಯ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ, ಮತ್ತಿ ಘಾಲ್ ಕೋಣ್ ಯೆತಾ ವೋಟಾಕ್?, ವೊಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆಂ ಲಾಭ್? ಮೊಜ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ, ತೊ ಎಕಾ ವೆಳಾ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಯೇತ್..ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಡ್ಕಣೆಕ್ ವಕತ್ ಕೋಣ್ ಕರಿತ್?. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ಕಣಿ ನ್ಹಂಯ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಕ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ) ತಿ ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಸಿರಿಯಾಲ್ ವಾ ಮೂವಿ ಪಳೊವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟೆಯ್ಲೊ. ತಾಂಚೊ ಏಕ್-ಚ್ ಏಕ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್  ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಾ. ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವೊಟಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚಾನಿಂ  ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್...!!!!! ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ತಾಂಚೆ ಅಧಿನ್ ಜಾಲೆಂ...ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರಯಾತಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಸಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಇತ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾತ್ಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೊ-ಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಘಡ್ಲೆ ದುಸ್ರೆಂಚ್.......
 
ಕೊಡಿಯಾಳ್-ಉಡುಪಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ “ಬುದ್ದಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ” ಮ್ಹುಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊಲೊ ಅಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಚಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಬುದ್ವಂತಾಚೊ ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜೆಚ್!! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಉಡಾಸ್ ಅಸಾ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಭಾಂದ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ವೀಸ್-ವೀಸ್ ಅಡಳ್ತೆಂತ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಜನತೆನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಶೀರ್ವಾದಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜನತೆಕ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಸೈಕಲ್ ದೀವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸವ್ಣೆಚಿ ವಿಸಾರ್ ಪಡಾಶಿ ಕೆಲಿ. ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸವ್ಣಿ ಪಾಳ್ಚಿ ನಾಕಾ ಬಾ ತಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಕೋಣಿ ಪಾಳುನಾ,  ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ತಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಖೆಳ್......
 
ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಾ ನಾಂವಾರ್ "ಪಬ್ಬ್ ಹ್ಯಾಟೆಕ್" ಮ್ಹುಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಘಾಲ್ನ್,  ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್  ಇಗರ್ಜೆಂತ್ "ವಿಘ್ಣಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾರ್"  ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಏಕ್-ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ದಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಅನಿಂ ಖಂಚೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತೆಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಭದ್ರ್ ಕೋಟೆ ಮ್ಹುಣ್ಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಚಾ ರೊಮಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್  “ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಟೆಕ್”…….!! ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ದಾಡ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್, ಮಾದ್ರಿಂಚೆರ್ ಅಕ್ರಮಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಅರೇ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಅಸಾ……ವ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಘಡ್ಲೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಉದೆಂತಿಚಾ ರೊಮಾಂತ್.
 
ಇತ್ಲೆ ಪುರಾ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕೋಣಿ ಪುಣಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ? ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಅತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಲೇಜ್ ವಡಿಲ್ಣೆಕ್ ದಮ್ಕಿ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಬಡ್ಗಾಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್.
 
ಇತ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಶೋಷಣ್ ಘಡ್ಲೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ವಿರೋಧ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್. ಸರ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಂಕಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಅಯ್ಲೊ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸಂತೋಸ್ ಪಾವಾನಾಶೆ ಅಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಲೆ ಘಡೆನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪೆಚಾಡಿನಾಂವ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಏಕ್ ಬೊರಿ ಸಮಾಜ್ ಏಕ್ ಶಾಂತ್-ಸಮಾಧಾನೆಚೆ ಜೀವನ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯಾತನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಿಂದು ಅನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಬುದ್ದಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳೆ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಟಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ.
 
**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ - ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.
 

1 comment:

  1. Any probability of author coming from middle East and taking part in the elections?

    ReplyDelete

Powered by Blogger.