161. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ವೊಗ್ಡಾಯ್ಶಿ ತರ್....

ಬಾರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಾ ಏಕಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್  ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪನ್ ನಾಟ್ವಲಿಂಗೀ, ಮುಖಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಅಸಿಸಿಚೊ  ಸಾಂತ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲವಾಣ್ಂಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಪ್ಣಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ರಾಯ್ ಕುಂವಾರಾ ತಶೆಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆವ್ನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ  ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಾಣಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ, ಸಂಸಾರಾಚಾ ನದ್ರೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ತಾ, ಅಪುಣ್ ಚೂಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮುಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ  ಸ್ಫಿರಿತಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಮನ್ಶಾಕ್ ರುಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಅತ್ಮೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘರ್ ಕರ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಅಮಿಂ ತ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್  ಖಂಚಾ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾನಿಂ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ನ್  ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹುಖ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಂಜಾಂಚೆ ಜಾತೆಲೆಂ, ಸಾಂತಾಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮುಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಶಿಕಯ್ತಾ.
 
ಅತಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಭರೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಮನ್ಶಾಕ್ ಶಾಂತಿ ನಾಂ, ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್  ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಶಾ ಭಾಗೊಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾನಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧುನಿಕ್ ಸವಲತ್ತ್ಯೊ ಮನ್ಶಾನ್ ಸೊಧುಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿಂ ಮನ್ಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.  ಖಂಚೊಯ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ  ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶನ್ ಕೇವಲ್ ಸಂಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಜಾತಾ. 

ಪೂಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಡ್ತಾನಾಂ ದೆವಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್  ಫಾವೊ ಕರ್ನ್ ದಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಅಸೊನ್, ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್  ಫಾವೊ ಜಾತಾ.  ಹ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಜ್ ಸಾಂತ್-ಭಕ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸಾತ್, ಸದಾಂಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲೆ.  ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಲೋಕ್  ಎಕಾ ಪಾಯಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, ಜಿವಿತಾಚಿ ಪುರ್ತಿ ಸಮ್ಜೊಣಿಂ ತಾಂಕಾ ಅಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬ್ಜಾತಾ! ಲೊಕಾಚಾ ನದ್ರೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಪರ್ವಾ ಶಿವಾಯ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ  ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ನಾಂವಾಚಿ  ಗರ್ಜ್ ನಾಂ, ಸೆವಾ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಜಿವಿತ್ ಸೊಭಯ್ತಾ.
 
ಸಂಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ ಪೂಣ್ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಅಮ್ಚೆಂ ಮುಖಾರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಅಸಾತ್, ಜಾಂವ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ ವಾ ಸಾಂತ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಂಪ್ಲಿ ತರೀ, ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್  ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೆವಾನ್ ತಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಜಿವಿತಾಚಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಅದರ್ಶಾಕ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಅಜುನೀ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ನಾ.

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ್ತಲೊಂ ಅನಿಂ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರಯ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೊ ಬಳಾಧೀಕ್ ರಾಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಚಾ ಮೊರ್ಣಾಚಾ ತಡಿರ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ ನೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಗಲೊ ಕಂಯ್. ತಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮರ್ಣಾಚಾ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್ತಾನಾಂ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪೆಟೆಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ದವರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಯೆತಾನಾಂ ಕಾಯಿಂಚ್ ಹಾಡಂಕ್ ನಾ ಅನಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾಂ ಕಾಯಿಂಚ್ ವರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಹಗೆಂ-ಮೊಸೊರ್ ಭರೊನ್ ಅಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತುವೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ತುಂಯೀ ಸಂಸಾರಕ್ ಲಾಬ್ದಾಲ್ಲೊ ಜಾತಲೊಯ್.  ತುಜ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್, ಸಾಂತ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿಚಿ ದೇಖ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್. 
 
ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯೆತಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಯ್ಲೆಂ, ಅಮಿಂ ಅಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ  ಪೂಣ್ ದಶೆಂಬರಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್?!,  ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಉತರ್ತಾಚ್ ಪರತ್ ನವೆಸಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಅಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರಿ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಅಮಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂಯ್ ಸಂಸಾರ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಘಟ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸವಲತ್ತ್ಯೊ ಮನ್ಶಾ ಆನಿ ದೆವಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭದಾಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡಿನ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.  ತರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂಯ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ ತಸಲೆಂ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗೀ ? ಅಮ್ಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ನೈಂಗೀ ? ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚೆ ಆದರ್ಶ್ ಅಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್ ಗೀ ? ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.


**ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಲ್ಶೆಕರ್, ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.