ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ವ್ಹಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಅಮಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಅಸಾಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಪ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಯೇತ್ ವಾ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕರ್ಯೇತ್.ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?. ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಸಮ್ಜಾಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ. ಉಪಾಸ್ ಗರ್ಜ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್. ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಗರ್ಜ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ನಿರಂತರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಉರ್ಚಾಕ್ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಝರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್.

ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜತಾಂವ್ ಉಪಾಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮಿಂ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜತಾಂವ್ ಫಕತ್ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ ಪೂಣ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ, ಹಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಣೆಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಯ್ದೊ ನಾ; ಬದ್ಲಕ್ ತಾಕಾ ಡಯೆಟ್ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್, ದೆಕುನ್ ಉಪಾಸ್ ದಯೆಟ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಶೆ ಉಪಾಸ್ ಕರುನ್ ಬೆಸ್ಟೆಂಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ವಾ ಮಾಸಾಕ್ ಕಸ್ಟುಂಚಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳಾನಾ. ಉಪಾಸ್ ದರುನ್,  ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಶೆ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?.

ಅನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಿಶೇಯ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಉಪಾಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡುನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಅಮ್ಕಾಂ ಜರ್ ತರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್, ಟೀವಿ ಸಿರಿಯಾಲ್ ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾ ಅನಿಂ ಕಂಚೆಯ್ ಮನೊರಂಜನ್ ವಾ ಕಂಚಾಯ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್ ತರ್ ತಿ ಸವಯ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಣ್ಜೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆ, ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆ, ಸಿನಿಮಾ-ಸಿರಿಯಾಲ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ವೇಳ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವಾ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ದೆಣಿಂ ಪಳಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿಜೆ. 


ಇತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ನೀದ್ ಮೊನ್ಸ್ಯಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾ ಪೂಣ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ತರಾನ್ ನೀದ್ ಮೊನ್ಸ್ಯಾಕ್  ಅಲ್ಸಾಯ್ ಹಾಡ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ನಿದೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಜರ್ ಅಮಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕರುನ್ ಅಸಾಂವ್ ತರ್ ಉಪಾಸಾಚಾ ವೇಳಾರ್ ನೀದ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಯೇನಾಶೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ. ಅಶೆಂ ಅಮಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೊ ಉಪಾಸ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೇವ್ ಅಮ್ಚೇರ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್ತಾ, ತಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಫಳಾನಿಂ ಭರ್ತಾ.


**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ದೋಹಾ.No comments

Powered by Blogger.