ವೊಜ್ಯಾಚೊ ದುಕೊರ್

ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರೊಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ  ಪುರ್ಶೆವಾಂರ್,
ದವೊ ಮುಂಡು, ಪುಗಟ್ಯೊ ಗುಂಡು, ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣಿ ವಾರ್ರ್ಯಾರ್,
ಡಿಜೆಚೊ ಬಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್, ಗಾಜ್ಲೊ ತಾಣಿ ಮಾರ್ಗಾರ್,
ಆದ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜಿ, ಆತಾಚ್ಯೊ ದಾಬಾಜಿ, ಚಿಂತ್ಲೆ ಕಸ್ಲೆ ದರ್ಬಾರ್,
ಹಾಯ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಹ್ಹೆ ಕಸಲೆ ತುಜೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಬಾರ್.


                                                       (Image from online web portal)

ಪಾಯಾಕ್ ದೊರಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಲೊರಿ, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಇಲ್ಲೆ ದುಕ್ತಾ,
ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್, ವೆಗ್ಗಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ,
ಗುಡಾಂತ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್,  ಲಾವ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್,  ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾ,
ಹಾಂವ್ ರೆ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಸಾರ್ಬಾರಾಯೆಚಾ ನಿದೆಂತ್ ಪಿಕ್ತಾ,
ಯೇ ಗುರ್ಕಾರಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.

ಸ್ರಿಯೊ ಪಳೆ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಾಡ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಭ್ತಾತ್,
ದಾದ್ಲೆ ಪಳೆ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕುಡಿಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಶೆಕ್ತಾತ್,
ತರ್ನಾಟೆ ಪಳೆ ತಾಂತ್ಯಾ ಘೆವ್ನ್, ರೊಸ್ ಬುರ್ಶೆ ಕರ್ತಾತ್,
ಭುರ್ಗಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಂಮ್ಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುಸು ಕುಸು ಹಾಸ್ತಾತ್,
ಯೇ ಗುರ್ಕಾರಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ತುಮಿ ಬೊಸ್ತಾತ್.

ಬ್ಯಾಂಡ್ಕಾರಾಚಾ ಪೊದಾಕ್, ವೊಜ್ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ದಾಂಡ್ಯಾ ಮದೆಂ ನಾಚ್ಲೊ
ಡಿಜೆ ಮದೆಂ ಖೆಳ್ತಾ ಖೆಳ್ತಾ  ಪಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಚುಕ್ಲೊ,
ಜನರೇಟಾರಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಕಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸುಕ್ಲೊ,
ಕೊಂಬೊ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ,
ಗುರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಉರ್ಲಿ ವೊಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಜುನ್ ಚ್ಚ್ ಬೊಸ್ಲೊ.

ಆದ್ಲಿ ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ವೊಜಿ, ಆತಾ ಮರ್ಜೆಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಸ್ಪಡ್ಲೊ,
ಸ್ಪರ್ದಾಚ್ಯಾ ದರ್ಮಾನ್ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರೆ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ,
ಕಾತ್ ಗೊರಿ, ಪಾಯಾಂಕ್ ದೊರಿ, ದಾಂಡ್ಯಾಚಾ ಬಾಳಾನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊ,
ತುಜ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ದರ್ಮಾನ್ ಹಾಂವ್ ರೆ ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿರ್ಕಾಲೊ,
ಹಾಯ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ತುಜ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಂಯ್ಸ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ರೆ ಅಡ್ಚಲೊ.

*************************************************************** ================================
**ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಬಜಾಲ್, ದುಬಯ್.
================================
ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಎಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಯುವ ಬರೊವ್ಪಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಬರ್ ಕವಿತ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗ್ರತಿ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಬರಪ್ ಹ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆ ಅಸಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭ್ರಸ್ಟಚಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆ ದುರುಪೊಯೋಗ್, ರಾಜಕೀಯ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾನಿಂ ಬರುಲ್ಲೊ ವಿವಿಯಾನ್ ಗಾವಾಂತ್ ಬಜಾಲ್ ಅನಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಶೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ಯಸ್ ಅಶೆತಾಂವ್.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ಹಿ ಕವಿತಾ ಬೊರಿ ಅಸಾ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶೇರ್ ಕರಾ, ಬೊರಿ ನಾ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರಾ. 
___________________________________________

No comments

Powered by Blogger.