ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾ ಜಾಲೆ. ಮೊಸ್ತು ಜೀವ್ ಯ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೆ. ಇಗರ್ಜ್ಯೋ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಸೀದಿ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಜಣಾನಿಂ ಅಪಾಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ನಿಂದಾ ತರಹ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಅಜ್ ಅತಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಯ್ ದೇವ್ ಮುಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾ. ತಾಚೆ ವಿಣೆಂ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಾನಾ ಅನಿಂ ಕುಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಡಿ ಸಮೇತ್ ಹಾಲಾನಾ.


ಮಿಸಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ಜಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಟಿವಿನಿಂ ಎಕ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್  ಸೆರೆಮನಿಂ ಜೆಜುನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್.

ದಿಸಾನಾತ್ಲೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ತಾಗೀ ತಶೆಂಚ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ ದೇವ್ ಪಿಡೆಸ್ತೆಕಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಅಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಅನಿಂ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಎಕ್ ಜಾತಾನಾ ಅಜಾಪ್ ವಾ  ಬರೆಪಣ್ ಘಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನಾಂತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸಾಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂತ್ಲೆ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭೊ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ

 - ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ.

No comments

Powered by Blogger.