ದೆವಾ ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ

ದೆವಾ ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ
ಅಮ್ಚೆರ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ?
ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ...
ತುಜಿ ಪರ್ಜಾ  ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಮನಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಲೊ
ಇತ್ಲೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಲೊಕಿ ....
ದೆಂವ್ಸರಾನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ನಾಂವಾರ್
ಜಾಳ್ ಘಾಲ್ಲಿಸ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ..
ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್!

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪರತ್ ದೆವಾ..
ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ..
ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ನಾಂವ್ "ಕೊರೋನಾ"
ಚಿಂತಾ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೀ...
ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್
ಬಾವಾರ್ಥ್  "ಖರೊ" "ನಾಂ"?

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡ್ಲಿ        
ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತುನಾ ತರೀ..
ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲಿ
ತಕ್ಲಿ ಉಣ್ ಜಾತಲಿ..
ಜರ್ ಮೊಬಯ್ಲಾಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಾಲಿ
ಮೊಬಯ್ಲಾ ವಿಣೆಂ ಜಿಣಿ ಅದುರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ

ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ದೇಶಾ ದೇಶಾ ಮೊದ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾನಿಂ
ದಾಂಪುಲ್ಲ್ಯೊ ಗಡಿ
ಪುಣ್ ಆಜ್..
ಗಡಿಯೆಚೆ ದಾರ್ವಾಟೆಸ್ ದಾಂಪುನ್ ಆಸಾತ್
ನ್ಹಂಯ್ ಹಗೆಂ ಮೊಸ್ರಾಸೊ ಝುಜ್ ವಾ..
ಜಾತಿ ಕಾತಿಚೊ ಮತ್ಲಬ್
ಫಕತ್ ...
ಅಡಂವ್ಕ್  ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆ ವಾಳ್
ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸೊಡುನಾ..
ಬಿಳ  ಬಿಳoತ್ಲ್ಯಾನ್  ರಿಗೊನ್ ವಾಳ್ಳೆಂ
ಹೆಂ ಕೊರೋನ.

ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂ  ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವೊಕಾತ್ ನಾ
ಮೆಡಿಕಲಾಂಚಿ  ರಾಶಿ..
ಪುಣ್ ಭದ್ರತಾಯೆಕ್ ವೊಸ್ತು ಮೆಳ್ನಾಂತ್
ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ದೆವಾ...?
ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸೊರ್ಪೊಡೊನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಮುಳ್ಯಾರ್
ಇಗರ್ಜ್ಯೋ  ಸಮೇತ್ ದಾಂಪ್ಲ್ಯಾತ್
ಸಂತಾಂ ಭಕ್ತಚೆಂ ನೊವೆನ್ ದರ್ಯಾಂ ಮುಳ್ಯಾರ್
ನೊವೆನಾಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಆನಿ ಪುಣಿ..
ಅಮೋರಿಚಿ ಘಂಟ್ ವಾಜ್ತಾನ
ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ ಘರಾಂತ್
ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೇರ್ಸ್ ಆನಿಂ ರಜಾರ್
ಕಾಡ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಹೆಂ ಅನ್ವರ್
ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೆ ನಿವಾರ್.
 
- ಜೇಸನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್,ಕುಶಾಲಿ ಕತಾರ್.


No comments

Powered by Blogger.