ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ,  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಅಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಕ್ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ವಕಾತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಅಸಾ.

ಜಿರೊವ್ಣೆಂಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಕ್ತಾಕ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸೊರೊ ವಕ್ತಾಚಿ ಸಕಾತ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ರಕ್ತಾತ್ ವಿಕಾಳ್ ಸಕತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಚಡ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ವಕ್ತಾಕ್ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿ ಲಕ್ಶಾಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಾಂಯ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ನಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಅನಿಂ ವಿಪರೀತ್ ಸೊರೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ  ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್.

ವಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಬುಲಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸೊರೊ ಅನಿಂ ವಕಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಖಂಚಾಕೀ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆನ್ ಸಮಾ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬೊರೆಂ.

ಜರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಅನಿಂ ರಗ್ತಾಚಿ ಒತ್ತಾಡ್ ಚಡ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ಂಚ್ ಪಿಯೆನಾಕಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಇಶಾರೊ ತುಮಿಂ ಅಯ್ಕಾಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಕಳಿತ್ ನಾಶೆಂ ಎಕಾ ವೆಳಾ ಸೊರೊ ಅನಿಂ ವಕಾತ್ ಪಾಟಾ ಪಾಟ್ ಸೆವುಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ  ಚಡ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಒತ್ತಡ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಚಿ, ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್, ವೋಂಕ್, ಮತ್ ಸಮತೋಲನ್ ನಾ ಅಸ್ಚಿ ಲಕ್ಶಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇತ್ ತರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ.

ಸೊರೊ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವಕ್ತಾಚೊ ಪವರ್ ಚಡಾತ್ ವ ವಕಾತ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾಂವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಅಂಶ್ ಅಸಾ.  ಸೊರೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಮರೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಮುಳ್ಳೆಂಯ್ ಅಮಿಂ ಅಯ್ಕಾಲಾಂ.

** ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ - ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.