Showing posts with label Vivek Monteiro. Show all posts

YouTube Konkani Singing

11:14 PM 0

ಕೊವಿಡ್ - 19 ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, Konkani Love YouTube ಚ್ಯಾನಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ಕ...

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ

11:41 AM 0

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್...

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ

10:50 PM 0

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ,  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ...

ದೆವಾಚೆ ಪೋನ್ ನಂಬರ್?

11:30 PM 0

ಎಕಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಬ್ರದರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಕಾ ಅಸೊ ಅಯ್ಕಾಲೊ , ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಪುಣಿ ದೆವಾಚೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಸಾಗಿ ? . ಸಕ್ಕಡ್ ನಾ ಮ್ಹುಣಾಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಸ...

ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ

9:04 PM 0

ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾ ಜಾಲೆ. ಮೊಸ್ತು ಜೀವ್ ಯ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೆ. ಇಗರ್ಜ್ಯೋ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಸೀದಿ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಜಣಾನಿಂ ಅಪಾಪ್ಲ...

ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿಂ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ವಿಕ್ಚೆಂಗೀ ವಾ ನಾಕಾ?

11:59 AM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್, ಚಡ್ತಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟಾರ್ ಅಸಾತ್. ರಾಜಕಾರಣ್ಯಾಂಚೊ ದುರುಪೊಯೋಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ...

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ

6:17 PM 1

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂತ್ಯಾಚಿ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ನಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ. ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಂಯ್ ಥ...

ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

5:05 PM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಅಮಿಂ ಖಂಯ...

ಸಂಸಾರ್ ಫೇಕ್ ಜಾಲಾ?

3:43 PM 0

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಪೇಕ್ ಜಾಲಾ ಅಶೆಂ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ವಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಅಸಾ. ಹಾಚೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮೊಸ್ತು ಅಸಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಾ...

ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್.

6:46 PM 0

ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ, ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ತೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪೂಣ್ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಅಸಾ . ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಕಾ...

ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

12:20 PM 0

ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ವ್ಹಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಅಮಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ವೇಳ...

ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್

4:02 PM 0

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಚಡ್ಲೆ, ದುಬ್ಳೆ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಲೆ, ರುಪ್ಯಾಚೆ ಮೊಲ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾ೦ವ್ಲೆ. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಯೆಗಾ, ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಮಿಲೆಗಾ, ಮ್ಹುಣ್ಚ...

ಬಿ.ಪಿ ವಾ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರಶರ್

3:56 PM 1

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ಆಸ್ತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್...

ಹಳದ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಅನಿಂ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್:

6:02 PM 0

ಅಮ್ಚಾ ಸಕ್ಡಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಅಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಹಳದ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ದಿಂತ್ ಅಮ್ಚಾ ಜೀವಕ್  ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸಾ ತಶೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸ...

ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್

3:47 PM 0

ಅದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಾಂತಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಶೆಂ ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ...

ಮೊನಿಸ್-ಧರ್ಮ್-ದೇವ್.

12:12 AM 0

ದೆವಾನ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ,  ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ರಚ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಬರೆ೦ ಆಸಾ ತರ್, ದೇವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಧರ್ಮಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೋಡು೦ಕ್ ಮನಿಸ್ ಆ...

ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

2:47 PM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಅಮ್ಚೇ ಲ್ಹಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ "ಅಮಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತುಮಿಂ ಕರಿನಾಂತ್"...

201. ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್.

12:34 AM

 ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್. ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ಚಲಿಯೆಕ್  ನಾ  ಧಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ನೆಂಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್  ನಾ  ಸುಶೆಗ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾರ್, ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಧರ್ಣಿರ್, ಆ...

194. "ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕಾನಾ?"

1:01 AM

"ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕಾನಾ?"  ಹೆಂ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತೊ ತ...

Powered by Blogger.