ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಚಡ್ಲೆ,
ದುಬ್ಳೆ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಲೆ,
ರುಪ್ಯಾಚೆ ಮೊಲ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ,
ಥೊಡೆ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾ೦ವ್ಲೆ.

ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಯೆಗಾ,
ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಮಿಲೆಗಾ,
ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಕ೦ಯ್ ಗೆಲೆಗಾ?,
ವಿಚಾರ್ತಾ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಬಾಳಿಗಾ.ಸ೦ಸಾರ್ ಪಟ್ಕಿರೊ ಪಯ್ಸ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುರಾ ಚಲ್ತಾ,
ವೊಟಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್ತೆ ಬಸಯ್ತಾ,
ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಬನಯ್ತಾ,
ಏಕ್ ಬೊರೊ ಪ್ಹುಢಾರಿ ಮೆಳೊ೦, ದೇವಾ ದಿನ್ವಸ್ತಾ.

ದೇವಾ ತುಜಾಚ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾನಿ, ತುಜಾಚ್ ನಾ೦ವಾನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಬಿಜಿನೆಸ್,
ದುಬ್ಳೊ ಬಿಯೆತಾ, ಹಾ೦ಕಾ ಅಯ್ಕಾತಾ,
ನಾ ತರ್ ಸರ್ಗ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಪಾತ್ಯೇಯ್ತಾತ್,
ಅಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣ್ ಶೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗೊನ್;
ಚಲೊನ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಸೊಡ್ ವಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾ೦ತ್.

ತರ್ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಕೊಣಾ ತಾ೦ವ್ನ್
ನಾ ರಾಜಕೀಯ ತಾ೦ವ್ನ್, ನಾ ದಾರ್ಮಿಕಾ ತಾ೦ವ್ನ್,
ಜಾತ್ ಕಾತ್ ರಚಿನಾತ್ಲೊ ಸಕ್ಡಾ೦ಚೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್,
ರಚ್ಣಾರ್ ಅಮ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ - ಕೆಲರಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.