ಬಿ.ಪಿ ವಾ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರಶರ್

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ಆಸ್ತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಪೂಣ್ ತೆಂ ಉಣೆಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ವಾ ಚಡ್ ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಚ್ ಮುಳ್ಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಶರ್ ರೇಂಜ್ ಅಸಾ ಪೂಣ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಎವೆರೆಜ್ 120/80.


ಬಿ.ಪಿ ವಾ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರಶರ್ 90/70 ಥಾಂವ್ನ್ 130/90 ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚಾಕೀ ವಯ್ರ್-ಚಕಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್  ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುನ್ ಕಾರಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ 121/81 ಅಶೆಂ ಜಾತಾನ ತಕ್ಶಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಂವ್ಚೆ ಅನಿಂ ತಾಕಾಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಬಿ.ಪಿ ಅಪಾಪಿ ಚಡ್  ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಯ್ ಅಸಾ.

ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರಾಂತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಸ್ಟೆಜ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ. 130/90 ಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಬಿಪಿ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಿ- ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್, 140/100 ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ - 1, 160/105 ವಯ್ರ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್-2 ಅಶೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಸಾತ್.

ಜರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಬಿ.ಪಿ 90/60 ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೀ ಅಸಾ ತರ್ ತಾಣೆ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಅನಿಂ ಜರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಭಾದಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಅಮಿಂ ಚಡಾವತ್ ಬಿ.ಪಿ ಚಡ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ, ವ್ಹಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಮಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಉಣೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಂತ್, ತಾಚೆ ರಗತ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಕುಡಿಚಾ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ಚಡ್ ಬಿ.ಪಿ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳಿಜ್, ರಗತ್ ಚಡ್ ಪ್ರೆಶರಾನ್ ಪಂಪ್ ಕರ್ತಾ ಪೂಣ್ ಶಿರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಅನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ರಗಾತ್ ಗಟ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ವಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ.

ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಕಿತೆಂ?

1. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ.ಪಿ ಚಡ್ ವಾ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್.
2. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್-ಉಣೆಂ ಅಶೆಂ ಚರಿತ್ರಾ ಅಸಾ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾನಿಂ ಬಿಪಿ ಮೊನಿಟರ್ ಕರಿಜೆ.
3. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂವೆಂಚಾ ವೆಳಾರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಅನಿಂ ದಗಿಚಾ ವೆಳಾರ್ ಬಿಪಿ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಸಾ.
4. ಕುಡಿಚಿ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ಬಿಪಿ ಚಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.
5. ವ್ಯಾಯಮ್ ನಾ ತರ್, ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
6. ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನಿಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
7. ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಸೆಂವ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಅನಿಂ ಚರಬ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
8. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ.ಪಿ ಚಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತ್ ಅಸಾ.
9. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ವೆಗ್ಗಿ ಚಡ್ತಾ.
10.ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
11.ತುಂ ಧನಿ/ಧನಿನ್ ವಾ ಮೆನೇಜೆರ್/ಸುಪರ್ ವಾಯ್ಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೊನ್ ತುಜಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ತಾಂಚೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್, ತುಜೆ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್, ನೀದ್ ಸಮಾ ಪಡಾನಾಶೆಂ ತುಜಿ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
12.ಅಪ್ಣಾಕ್ ತೊ ಬಾಧಕ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಾ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್ತಾ, ಅಶೆಂ ದುಬಾವಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಮತಿಂತ್ ಜರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
13.ಘೊವಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಘೊವಾಕ್ ವಡ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಕಾಡ್ನ್  ಘರಾಂತ್ ಯಕ್ಶಗಾನ ಡೊಂಬರಾಟ ಚಲಾಯ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಸದಾಂ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಅಸಾ ತರ್ ಬಿಪಿ ಎಕ್ದಾಮ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.
14.ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಲೆಖಾ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ಟೆನ್ಶನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.
15.ಅಫಿಸಾಂತ್ ಸಮಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾಗಿ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮತಿಂತ್ ಭೆಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಅಸ್ಚಿ ಲಕ್ಶಣಾಂ:

1.ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್,
2.ವೊಂಕ್,
3.ತಕ್ಲಿ ಗುಂವ್ಚಿ,
4.ದೀಷ್ಟ್ ಮಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ,
5.ನಾಕಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ,
6.ಡಮ್ಮು ಬಾಂದ್ಚೆ,
7.ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ,

ಬಿಪಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?

1.ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾತಾ,
2.ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ,
3.ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರಾನಿಂ ರಗಾತ್ ಗಟ್ಟ್ ಜಾತಾ,
4.ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ,
5.ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್
6.ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ ಜಾತಾ.

ತರ್ ಬಿಪಿ ಚಡ್ ವಾ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿ ಅಮಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಳ್ಯಾ.

File Photo - Google.

ಬಿಪಿ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ವಕಾತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವ್ಯಾಯಮ್ ಕರ್ನ್, ಮೀಟ್ ಉಣೆಂ ಖಾವ್ನ್, ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಶೆ ರಾವೊನ್, ಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾಶೆ ಪಳವ್ನ್, ಖಾಣಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಳ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ದವರ್ಯೇತ್.

ಬಿಪಿ ಯೆದೊಳ್ ನೊರ್ಮಾಲ್ ಅಸಾ ತರ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಯೇನಾಶೆ ಸಾಂಬಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣಾಚ್ಯೊಯ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಚಡ್ ಉಲಾಯ್ನಶೆ, ಚಡ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಘೆನಾಶೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡಿನಾಶೆ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಶೆವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಅಮಿಂ ಸಾಂಬಳುನ್ ದವರ್ಯೇತ್.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ದೋಹಾ.

1 comment:

Powered by Blogger.