Header Ads

5/slider-recent

ಜೆಟ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದೇವಾ!

5:57 PM 0

ವರ್ಸಾ ಫುಡೆ೦ ದಶೆ೦ಬ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ, ಮಯ್ನ್ಯಾ ಅಧಿ೦ ಉಬ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಅಖ್ರೇಚಾ ಘಡಿಯೆ ಜೆಟ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ, ದುಬಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗಾರಾ೦ಕ್ ಘಾತ್ ಜಾ...

ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್

4:02 PM 0

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಚಡ್ಲೆ, ದುಬ್ಳೆ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಲೆ, ರುಪ್ಯಾಚೆ ಮೊಲ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾ೦ವ್ಲೆ. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಯೆಗಾ, ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಮಿಲೆಗಾ, ಮ್ಹುಣ್ಚ...

ಬಿ.ಪಿ ವಾ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರಶರ್

3:56 PM 1

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ಆಸ್ತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್...

ಅವಾಳೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಉಪಯೋಗ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ

3:01 PM 0

ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕಾಲ ಥಾಂವ್ನ್ ಅವಾಳೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾನಿಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತರಾವಳ್ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ...

ಹಳದ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಅನಿಂ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್:

6:02 PM 0

ಅಮ್ಚಾ ಸಕ್ಡಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಅಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಹಳದ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ದಿಂತ್ ಅಮ್ಚಾ ಜೀವಕ್  ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸಾ ತಶೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸ...

Powered by Blogger.