Header Ads

5/slider-recent

ಹಳದ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಅನಿಂ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್:

6:02 PM 0

ಅಮ್ಚಾ ಸಕ್ಡಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಅಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಹಳದ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ದಿಂತ್ ಅಮ್ಚಾ ಜೀವಕ್  ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸಾ ತಶೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸ...

ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್

3:47 PM 0

ಅದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಾಂತಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಶೆಂ ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ...

ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್

1:05 PM 0

ಏ ದಾಟ್ ತಕ್ಲೆಚಾ ಜಾಣ್ವೆಯೆಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ... ಹಾಂವ್ ಚ್  ತೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ಲೊ... ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಅದಿಕಾರ್  ಚಲ್ತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ.. ಸ ಪುಟಿಚೊ ಪೊಂಡಾಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ದೆವ್ಲೊಯ...

ಗಲ್ಫಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸೊಪಾಣ್

12:50 PM 1

ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಗಲ್ಫಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸೊಪಾಣ್... ತಾಕಾ  ಪೊಡ್ಲೆಂ  ವ್ಹಡ್ ಸಯಿತ್ ದಾಂಪಣ್ .... ಬುಡ್ಲೊಲೊ  ಹಾಂವ್  ಖಂತಿ- ಚಿಂತ್ಣಾನ್.... ಪಾವ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂ...

ಮೊನಿಸ್-ಧರ್ಮ್-ದೇವ್.

12:12 AM 0

ದೆವಾನ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ,  ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ರಚ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಬರೆ೦ ಆಸಾ ತರ್, ದೇವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಧರ್ಮಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೋಡು೦ಕ್ ಮನಿಸ್ ಆ...

Powered by Blogger.