Header Ads

5/slider-recent

ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

12:20 PM 0

ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ವ್ಹಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಅಮಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ವೇಳ...

ವೊಜ್ಯಾಚೊ ದುಕೊರ್

6:39 PM 0

ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರೊಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ  ಪುರ್ಶೆವಾಂರ್, ದವೊ ಮುಂಡು, ಪುಗಟ್ಯೊ ಗುಂಡು, ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣಿ ವಾರ್ರ್ಯಾರ್, ಡಿಜೆಚೊ ಬಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್, ಗಾಜ್ಲೊ ...

250 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಹಾಯ.

11:56 PM 0

“ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಣಾಪಿಸಬಹುದು” ಎ೦ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈದೀಗ ಅದ್ಬುತವೊ೦ದು ನಡೆದಿದೆ. ಮ೦ಗಳೂರು, ಬೆಳ್ಮಣಿನ ಹ್ಯ...

ಜೆಟ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದೇವಾ!

5:57 PM 0

ವರ್ಸಾ ಫುಡೆ೦ ದಶೆ೦ಬ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ, ಮಯ್ನ್ಯಾ ಅಧಿ೦ ಉಬ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಅಖ್ರೇಚಾ ಘಡಿಯೆ ಜೆಟ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ, ದುಬಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗಾರಾ೦ಕ್ ಘಾತ್ ಜಾ...

Powered by Blogger.