Header Ads

5/slider-recent

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ

6:17 PM 1

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂತ್ಯಾಚಿ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ನಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ. ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಂಯ್ ಥ...

ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

5:05 PM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಅಮಿಂ ಖಂಯ...

ಜೆಜುಚೆರ್ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

11:51 PM 0

ಏಕ್ ಜುದೆವಾ೦ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, “ಅಪ್ಣಾ೦ಚಿ ಧುವ್ ಅತ್ತಾ೦ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, ತು೦ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ತಿಚೆರ್ ದವರ್ಶಿ ತರ್ ತಿ ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿ...

ಬ್ಯಾ೦ಕಾ ಬುಡ್ಲಿ೦.

9:23 PM 0

ನಮಾಸ್ಕಾರ್, ಕಸೊ ಅಸಾಯ್? ಯೇ, ಯೇ, .... ಬಸ್ಯಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ. ಮೊಸ್ತು ಧಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಭಯ೦ಕರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ; ಸಪ್ಟೆ೦ಬರಾ೦ತ್ ಪುಣಿ ಉಣಿ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ ಲ್ಲಿ. ಹೆ...

ಸಂಸಾರ್ ಫೇಕ್ ಜಾಲಾ?

3:43 PM 0

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಪೇಕ್ ಜಾಲಾ ಅಶೆಂ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ವಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಅಸಾ. ಹಾಚೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮೊಸ್ತು ಅಸಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಾ...

Powered by Blogger.