5/slider-recent

Monshya

4:01 PM 0

ಮೊನ್ಶಾ,  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೊಳ್ತಾಯ್ ತುಂ ಗಲ್ಪಾ ರೆವೆರ್? ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮಝಾ ಮರ್ತಾತ್ ಹಾಂಗಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್! ರಗಾತ್  ತುಂ ಘಾಮೆತಾಯ್, ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್, ಮೊಲ್ ನಾಂ ...

YouTube Konkani Singing

11:14 PM 0

ಕೊವಿಡ್ - 19 ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, Konkani Love YouTube ಚ್ಯಾನಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ಕ...

ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

5:52 PM 0

ಅಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಲ್ವಸಾಂವ್, ಬಾಕಿಚೆ ಅಡ್ಬಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾ ಅಸಾ ಝಡ್ತಿ, ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ಅಶೆಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಚಿಂತಾಪ್ ! ಅಮಿ...

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ

11:41 AM 0

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್...

Powered by Blogger.