Header Ads

5/slider-recent

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ

10:50 PM 0

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ,  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ...

ದೆವಾಚೆ ಪೋನ್ ನಂಬರ್?

11:30 PM 0

ಎಕಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಬ್ರದರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಕಾ ಅಸೊ ಅಯ್ಕಾಲೊ , ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಪುಣಿ ದೆವಾಚೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಸಾಗಿ ? . ಸಕ್ಕಡ್ ನಾ ಮ್ಹುಣಾಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಸ...

ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ

11:49 AM 0

ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ ಮಾರಾಗ್ ಜಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಡ್ತಾನಾ, ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ ನಿತಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಧುಯಾ ತು...

God Our Protector: Psalm 91

2:18 PM 0

91:1 ಜೊ ಮನಿಸ್ ಪರಮೋನ್ನತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ, 91:2 ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : “ತುಂ ಮ್ಹಜ...

ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ

9:04 PM 0

ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾ ಜಾಲೆ. ಮೊಸ್ತು ಜೀವ್ ಯ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೆ. ಇಗರ್ಜ್ಯೋ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಸೀದಿ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಜಣಾನಿಂ ಅಪಾಪ್ಲ...

Powered by Blogger.