Header Ads

5/slider-recent

ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿಂ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ವಿಕ್ಚೆಂಗೀ ವಾ ನಾಕಾ?

11:59 AM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್, ಚಡ್ತಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟಾರ್ ಅಸಾತ್. ರಾಜಕಾರಣ್ಯಾಂಚೊ ದುರುಪೊಯೋಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ...

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ

6:17 PM 1

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂತ್ಯಾಚಿ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ನಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ. ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಂಯ್ ಥ...

ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

5:05 PM 0

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಅಮಿಂ ಖಂಯ...

ಜೆಜುಚೆರ್ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

11:51 PM 0

ಏಕ್ ಜುದೆವಾ೦ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, “ಅಪ್ಣಾ೦ಚಿ ಧುವ್ ಅತ್ತಾ೦ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, ತು೦ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ತಿಚೆರ್ ದವರ್ಶಿ ತರ್ ತಿ ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿ...

Powered by Blogger.