Header Ads

5/slider-recent

ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್.

6:46 PM 0

ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ, ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ತೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪೂಣ್ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಅಸಾ . ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಕಾ...

ಉಪಾಸ್ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

12:20 PM 0

ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್. ವ್ಹಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಅಮಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ವೇಳ...

ವೊಜ್ಯಾಚೊ ದುಕೊರ್

6:39 PM 0

ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರೊಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ  ಪುರ್ಶೆವಾಂರ್, ದವೊ ಮುಂಡು, ಪುಗಟ್ಯೊ ಗುಂಡು, ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣಿ ವಾರ್ರ್ಯಾರ್, ಡಿಜೆಚೊ ಬಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್, ಗಾಜ್ಲೊ ...

250 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಹಾಯ.

11:56 PM 0

“ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಣಾಪಿಸಬಹುದು” ಎ೦ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈದೀಗ ಅದ್ಬುತವೊ೦ದು ನಡೆದಿದೆ. ಮ೦ಗಳೂರು, ಬೆಳ್ಮಣಿನ ಹ್ಯ...

Powered by Blogger.