ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ

11:41 AM 0

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್...

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ನೊವೆನ್

6:03 PM 0

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೋಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಸೊಮಿ. ಜೆಜು ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂನಿ ತೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್...

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಪ್ರೊರೇಟರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ !!!! ಅಖ್ರೇಚಿ ತಾರೀಕ್ 17.11.2020

9:45 PM 0

ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭ್? ಕೊಣಾಕ್ ನಶ್ಟ್ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಡೆ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ...

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ

10:50 PM 0

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ,  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ...

Powered by Blogger.