ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಪಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್.

ಜೆಜು ಕೋಣ್?

ಜೆಜು ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ತೊ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರ್, ಜೆಜು ಏಕ್ ಯಾಜಕ್, ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಜೆಜು ಏಕ್ ರಾಯ್, ತೊ ಸೊಡ್ವೊಣಾರ್, ಜೆಜು ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಜೆಜು ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೇವ್ ಬಾಪಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. 

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್  ಮ್ಜಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ, "ಜೆಜುಕ್ ತುಮಿಂ ದೇವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾತ್, ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ಬರೊನ್ ಅಸಾ ವಾ ಜೆಜುನ್ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ಅಪುಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ? 

ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಲಾಂನಿಂ ವಾದ್ ಕರ್ನ್  ಅಮಿಂ ಕೋಣಾಕೀ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ತರೀ  ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯಾತನ್ ಕರಿಜಾಯ್..

ಜರ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಮಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಮಾತ್ರ್  ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಪಾವಾನಾ. ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಪಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್.

ಜುವಾಂವ್-1:14 ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲೊ. ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಿ; ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ.

1 ಜುವಾಂವ್ 5:20 ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಆಮಿ ಖರ್ಯಾ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸಾಂವ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಹೊಚ್ ಖರೊ ದೇವ್; ಹೊಚ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್.

ಇಸಾಯಿಯಾ-7:14 ದೆಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್‍ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಖುಣಾ ದಿತಲೊ. ಪಳೆ, ಏಕ್ ತರ್ನಾಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾ, ತಿ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಇಮ್ಮಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ತಲಿ.

ಮಾತೆವ್-14:33 ತವಳ್ ದೊಣಿರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ತುಂ!”

ದೆವಾ ಬಾಪಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಬ್ದಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆo ವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಚೊ ಸಬ್ಧ್ ಜೆಜು ಜಾವಾಸಾಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚಿ ಸತಾಂ ಮನ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಜೆ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ಸುರ್ವೇರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ.

ಜೆಜು ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ.

ಜುವಾಂವ್-8:58 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಅಸ್ಚೇ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ

ಉಗ್ಡಾಪಣ್ -22:13 ಹಾಂವ್ ಆಲ್ಫಾ ಆನಿ ಓಮೆಗಾ, ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ, ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಆಂತ್.”

ಉಗ್ಡಾಪಣ್-1:8 “ಹಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್, ಆತಾಂ ಆಸಾ ತೊ, ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್.

ಉಗ್ಡಾಪಣ್-1:18 ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೇಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭಿಯೆನಾಕಾ! ಹಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್; ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೊ ಜಿವಂತ್, ಏಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ. ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪಾತಾಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.

ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್

ಜುವಾಂವ್-1:1 ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ಲೊ; ಸಬ್ದ್ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ. ಸಬ್ದ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಜುವಾಂವ್-20:28 ತವಳ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ!

ಇಸಾಯಿಯಾ-9:5 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಾಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಲ್ಮಲಾ, ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘಾಲಾ; ಆನಿ ತಾಕಾ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ: “ವಿಸ್ಮಿತ್ ಬೂದ್‍ದಿಣಾರ್, ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೇವ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಾಪ್, ಶಾಂತಿಚೊ ಕುಂವರ್.”

ಜುವಾಂವ್-10:30 ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಎಕ್‍ಚ್.

ಮಾತೆವ್-1:23-24 “ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ.” ‘ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.

ತೀತ್-2:13 ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಭಾಗಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವುಂಕ್ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಕೊಲೆಸ್ಸೆಗಾರಾಂಕ್-2:9 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಥರಾನ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ತಾ.

ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್-1:3 ಹೊ ಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೇಚ್ ಮಹಿಮೆಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ; ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ.

ನಮಸ್ಕಾರ್ ಅನಿಂ ಆರಧಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊ. ಜೆಜುಕ್ ಆರಧಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಮಾತೆವ್-28:9 ತೆದ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ “ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾತೆವ್-2:11 ಥoಯ್ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ತಾಚೇ ಆವಯ್ ಮರಿಯೇ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಪಡೊನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಿವ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೋ : ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಬೋಳ್.

ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿ ವಚೊಂಕ್ ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್

ಜುವಾಂವ್-14:6 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್‍ಚ್ ವಾಟ್, ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್. ಮ್ಹಜೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಜೆಜುಕ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ

ಮಾತೆವ್-28:18-19 ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ.

ಜೆಜುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ದೇವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗಾನಾಶೆಂ ರಾವೋಂಕ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಜುದೆವಾನಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆನಾ. ಜೆಜುನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂ, ಪಳೊವ್ನ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಜೆಜು ದೇವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್. ಪುಣ್ ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮಧ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ನಾ ಸಮಧಾನ್ ಅನಿಂ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆ. 

ಜುವಾಂವ್-8:24 ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಮೊರ್ತಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಆಸಾ ತೊ’ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ಲ್ಯಾಖರಿತ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾನ್ ಮೊರ್ತಲ್ಯಾತ್.”

ಜುವಾಂವ್-5:18 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಹಠ್ ಅನಿಕ್‍ಯೀ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ತೊ ಸಾಬ್ಬಾತಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮೊಡ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಿತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಸಮ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಜುವಾಂವ್-10:33 ಜುದೆವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಫಾತ್ರಾಯ್ನಾಂವ್; ಪುಣ್ ತುಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೇ ದೇವ್‍ನಿಂದೇ ಪಾಸತ್; ತುಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್, ತರ್‍ಯೀ ತುಕಾಚ್ ದೇವ್ ಕರ್ತಾಯ್!”

ಶೆವೊಟಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂ, ಆಚರ್ಯಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಸಾತ್ ತಿ ಪುರಾ ಬರೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಅಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಅನಿಂ ತೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಾವ್ಚೊ ನಾ.

ಜುವಾಂವ್ 21:25 ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್ ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ ಪಾವಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

----ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.