ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಸಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪಿಡಾ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ.


ಪೂಣ್ ತೆದಾಳಾಯ್ ಹೆಂ ಅಪವ್ಣೆ ವಾ ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲೊ ವಾ ಕೊಣೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೆಂಚ್ ಜೆಜು ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ" ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ವಾಚುಂಕ್ ವಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನಾ. ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ಅನಿಂ ತುಕಾ ತೆ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ಮಾಸ್ಳಿ ದರ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ನೆಟ್ಟ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ, ಅಜ್ ಅಮಿಂ ನೆಟ್ಟ್ ವಿಪರೀತ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚೋ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರೆಪಣ್, ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ಸಮಧಾನ್, ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಜ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಯ್ಜೆ ಭೆಸಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಡ್ತಾ. 

देवाचे राज लागीं पावलां. अशें अयकाताना अमीं चिंतचे असा कांय संसार अखेर जाता कोण्णा म्हुणोन. दोन हजार वर्सां पयलें जेजून अशें म्हुणतासताना शिसा थंय देवाचे राज अयिल्लें. जेजू थंय अयिल्ल्या लोका थंय देवाचें राज अयिल्ले. परिणाम जावन तांचा जीवनांत समधान असलें, त्या लोकाची पिडा खंत बेजाराय पयस गेल्ली. तांका कितेंच उणेपण नातलें.

पूण तेदाळाय हें अपवणे वा देवाचे राज सकडांक फावो जावन नातलें. कोणें उल्याक कान दिलो वा कोणें स्विकार केलो तांचे थंय बदलवाण जालें.

अयच्या दिसा हेंच जेजू म्हुणता, "देवाचे राज लागीं पावलां" आज सयत हें सकडांक अयकोंक वा वाचुंक वा समजोवंक फावो जावना. बगार म्हका अनीं तुका ते भाग फावो जालां.

जेजून शिसांक अपयल्या वेळार ते मासळी दर्न असचे नेट्ट थंयच सांडून जेजुचो पाटलाव केलो, अज अमीं नेट्ट विपरीत उप्योग कर्न अमचो वेळ पाड कर्तांव तर नेट्ट सांडून जेजुच्या ताळ्याक कान दिव्यां.

जेजून शिसा थंय केल्ले बरेपण, तांका दिल्ले समधान, त्या लोकाक दिल्ली भलायकी आज अमचें जातालें. पूण बदलवाण अमचें थांवन सुरू जायजे भेसांव वयर थांवन पडता. 

No comments

Powered by Blogger.