ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

ಅಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಲ್ವಸಾಂವ್,
ಬಾಕಿಚೆ ಅಡ್ಬಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾ ಅಸಾ ಝಡ್ತಿ,
ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗೊ 
ಅಶೆಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಚಿಂತಾಪ್ ! ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!
ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಬೊರಿ ಅಸೊಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ,
ಹಾಂವ್ ಬೊರೊ ತೊ ಖೊಟೊ ನಾಕಾ ಚಿಂತಾಪ್,
ಬೊರೊ ಕರ್ಚೊ ಹರ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ,
ಅನ್ನಾಡಿ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ, ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

ವಾಯ್ಟ್ ದಗಾಲ್ಬಾಜಿ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ನಾಂವಾಕ್
ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ನಾಕಾ,
ಹೆರಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಹುಣ್  ವಾಲೊಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ, ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಶೆo,
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆo,
ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್,
ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಅಸಾಗೀ? ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!  
ಮ್ಹಕಾ ಸೊಮಿ ಸೊಮಿ ಮ್ಹುಣ್ ಅಪೊಂವ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್, 
ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆಚೆ ನಾಂತ್, ಬಗರ್ ಸರ್ಗಿಂ ಬಾಪಾಚಿ,
ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಸೊಮಿ. 
ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಿವ್ಯಾಂ, ಮಾರೊಗ್ ದಿವ್ಯಾಂ,
ಸರ್ಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮಾರೊಗ್ ರೂಂದ್ ಜಾತಾಲೊ,
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಯೆತಾಲೊ,
ಲಾಜಾರ್-ಗ್ರೆಸ್ತ್  ಮನ್ಸ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್, ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!! 


**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.