Monshya

ಮೊನ್ಶಾ, 


ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೊಳ್ತಾಯ್ ತುಂ

ಗಲ್ಪಾ ರೆವೆರ್?

ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮಝಾ ಮರ್ತಾತ್

ಹಾಂಗಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್!

ರಗಾತ್  ತುಂ ಘಾಮೆತಾಯ್,

ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್,

ಮೊಲ್ ನಾಂ ಹಾಂಗಾ 

ತುಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್.ಸಾಟ್ ಭರ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾಯ್,

ಸತ್ತರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದ್ತಾಯ್,

ಚಿಂತಾಯ್ ಗೀ ತುಂ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತುಕಾ ಮಾನ್!

ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ ಭಿತರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತಿಂ ತುಜೊ ಪ್ರಾಣ್,

ಜೊಡ್ಲೆಂಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಲಾಂಯ್ ತುವೆ೦ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್,

ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಥಂಡ್ ತುವಾಲೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್.ಸುಧಾರ್ ಮುನ್ಶಾ ಸುಧಾರ್, 

ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ದವರ್,

ನಾಕಾ ತುಕಾ ಗಲ್ಪಾಚಿ ಮಾತಿ,

ಹಾಂಗಾಚ್ ಘೊಳ್ಸಿ ! ಮಾತಾರ್ ಪಣಾರ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಪುಣಿ ಖಾಸಿ.

ಶಿಕಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜೊಡುಂಕ್,

ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ತರೀ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತಿತ್,

ಮೋಗ್ ತುಜೆರ್ ದವರ್ನ್.


**ಪಿಂತಾಮ್ ತಾಕೋಡೆ.
(ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಅಪ್ಲೆ ಬಾಳ್ ಪಣ್ ಪಾಶರ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಅತಾಂ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಂ ವರ್ವಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಗಾಜೊವ್ನ್ ಅಸಾ. ತಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ವೆಗ್ಳಂಚ್ - ತೊ ಅಸಾ ತೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಯಾಜಾಕಾಚೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ತರಿ ಆಜ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರಾಚಿ. ICYM ಚೊ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಏಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಟ್ರೊಫಿ ಜಿಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೂಡನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿನೋದಾಚೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಬರ್ ಲೇಕಾನಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಇರಾಕಾಂತ್ ಅನಿಂ ದುಬಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿನೋದ್ ಅತಾಂ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕ್ರಷಿ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಕ್ರಷಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.) 


Send your feedback, articles, poems to  info@konkanilove.com

No comments

Powered by Blogger.