ಉಜ್ವಾಡ್

ಉಜ್ವಾಡ್


ನೆಕೆತ್ರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್

ಆಂವ್ದೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ ಉಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಸ್. 

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಸೊಪ್ಣಾಂಕ್

ದುಸ್ಪಾಟಾವ್ನ್  ಮುಗ್ದಿಲೆಂ ಆವ್ಕ್


ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಚಾರ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್

ಕೆಲೆಂ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ರಾಜ್

ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಗಾಯಾನಾ ಬದ್ಲಾಕ್

ರಡ್ಣೆಂ ರುದಾನಾಚಿಚ್ ಗಾಜ್ದಿಸ್ಲೊನಾ ಫರಕ್ ಲ್ಹಾನಾ, ವ್ಹಡಾಂ ಥಂಯ್

ಕಡ್ಲೆನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾಸೂಮ್ ರಗ್ತಾ ಥಂಯ್

ದೆವಾ ಜಾತಾ ತರ್ ನವಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಭಾಸಾಯ್

ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಎಕಾ ಉಸ್ವಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಶಿಕಯ್. 


ಜೆಜು ಬದ್ಲಿ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾನ್

ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಖೊಟೊ

ಭರುಂದಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಾ ಪ್ರಕಾಸಾನ್

ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಗೊಟೊ. 


              ✍️ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಲೇಕಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಗಾಂವಾನ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್  ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮ್ಹುಣ್ಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಸದಾಂ ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಯುವಕ್.

ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ವಾಸ್ಚೆಂ, ಬರೊವ್ಚೆ ,ಪದಾಂ ಬರೊವ್ಚೆಂ, ಗಾಂವ್ಚೆಂ, ನಟನ್, ಹಾಸ್ಯ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್,  ಡೆಕೊರೇಷನ್, ಕಾರ್ಯ್  ನಿರ್ವಾಹಣ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಹಾಂತು ತೀನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ  ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ, ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ನಿರಂತರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚಾ ಸ್ರರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಲವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಅನಿಂ ಯಶ್ ಅಶೆತಾ.

No comments

Powered by Blogger.