5/slider-recent

ನವೆಸಾಂವ್

9:00 PM 0

ನವೆಸಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾ, ಕೊನ್ಶಾಂನಿಯೀ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ . ಡಿಸಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ನಾ...

ಉಜ್ವಾಡ್

1:44 PM 0

ಉಜ್ವಾಡ್ ನೆಕೆತ್ರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ದೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ ಉಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಸ್.  ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಸೊಪ್ಣಾಂಕ್ ದುಸ್ಪಾಟಾವ್ನ್  ಮುಗ್ದಿಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಶಾಂತಿ...

Monshya

4:01 PM 0

ಮೊನ್ಶಾ,  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೊಳ್ತಾಯ್ ತುಂ ಗಲ್ಪಾ ರೆವೆರ್? ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮಝಾ ಮರ್ತಾತ್ ಹಾಂಗಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್! ರಗಾತ್  ತುಂ ಘಾಮೆತಾಯ್, ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್, ಮೊಲ್ ನಾಂ ...

YouTube Konkani Singing

11:14 PM 0

ಕೊವಿಡ್ - 19 ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, Konkani Love YouTube ಚ್ಯಾನಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ಕ...

ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

5:52 PM 0

ಅಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಲ್ವಸಾಂವ್, ಬಾಕಿಚೆ ಅಡ್ಬಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾ ಅಸಾ ಝಡ್ತಿ, ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ಅಶೆಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಚಿಂತಾಪ್ ! ಅಮಿ...

Powered by Blogger.