ನವೆಸಾಂವ್

ನವೆಸಾಂವ್

ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾ, ಕೊನ್ಶಾಂನಿಯೀ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಡಿಸಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಸಂಭ್ರಮ್. ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್,  ಹರ್ಯೆಕಾಂತೀ ಆಮಿಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್. ಖಾಣಾಂ, ಜೆವ್ಣಾಂ, ವಸ್ತುರ್  ಇತ್ಯಾದಿ. ಆನಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಸವ್ಲಾತಾಯೆಚೊ ಪರ್ವತ್, ದವ್ಲತೆಚೊ ನಾಂಗೊರ್ ಆಮ್ಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಯೀ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಸಾ, ಶಾಭಾಸ್ಕಿಯೀ ವಿಶೇಸ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವ್ ಸೊದ್ಚಾ ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ, ಕಿತೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜ್.

ತರ್ ಆಮಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಆಮ್ಚಾ ನವೆಸಾಂವಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ರಿವಾಜ್, ತೊ ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್. ತೊ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಗೌರವ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಆಧುನಿಕ್ ದವ್ಲತಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಆಡ್ಚೊನ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲಾ ವಾ ಆಮಿಂ ತಾಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್, ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್, ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯೊ ಆಸ್ಲೆಕಡೆ ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿಂ ಹಾಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ನವಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ ದರಾಬಸ್ತ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ ತರೀ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಂಕಾ ತಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ  ಆಸಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿಂ ತಾಂಚೆ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ದವ್ಲತಾಯೆಕ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿತಾಂವ್.

ಆಮಿಂ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್  ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್, ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪೇಜ್, ನೀಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟ್, ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾರಾ, ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮೋಲಾಧೀಕ್ ತಶೆಂಚ್ ರುಚಿಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾನಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಭಾಜುನ್, ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್, ತಾಂದ್ಳಾ ಲ್ಹಾಡು , ಪೊವ್ , ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ, ಉತ್ವಾರ್ ಪಿಕೊಂಕ್ ದವರಲ್ಲೊ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್ ಆಶೆಂ ಸಾದೊ ತರೀ ರುಚಿಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ವಾಂಟುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. 

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವಾನ್ ಆನಿಂ ಮೊಗಾನ್ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಚೆಂ, ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಶಿಕಾಪ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ತರೀ ಆತ್ಮೀಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಗುಡೊ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ತರೀ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಏಕೇಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಯೀ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲೊ ತೊ ಲ್ಹಾನಾ, ವ್ಹಡಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊನ್ ಗೆಲಾ. ವ್ಹಡಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಅಸಲೊ ಮನೋಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಆನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಶೆಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಿದ್ವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿಂ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ವಾಹಾನಾಂನಿ, ರಸ್ಮಾಳಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನ್ಹೆಸೊಣ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕ್ಲಿಂ ವೆತಾಂವ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಸೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ದವ್ಲತ್ ಸೊಡಿನಾ. ತರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾಂ ತರ್, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಿವಿತಾ ವಾಟ್ಲಿ ಭರ್ಲಿನಾಂ ತರ್ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಬಾಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಯಾರೀ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುನ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಧುರೊ ಚ್ ಉರ್ತಲೊ.

ತರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ಭರೊನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಬೆಸಾಂವಾನಿ ಸೊಭೊನ್, ಘರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ಗಾವಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಖರೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾಂವ್ದಿ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

- ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ.


ಲೇಕಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಡೆನಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಗಾಂವಾನ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್  ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮ್ಹುಣ್ಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಸದಾಂ ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಯುವಕ್.

ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ವಾಸ್ಚೆಂ, ಬರೊವ್ಚೆ ,ಪದಾಂ ಬರೊವ್ಚೆಂ, ಗಾಂವ್ಚೆಂ, ನಟನ್, ಹಾಸ್ಯ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್,  ಡೆಕೊರೇಷನ್, ಕಾರ್ಯ್  ನಿರ್ವಾಹಣ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಹಾಂತು ತೀನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ  ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ, ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ನಿರಂತರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚಾ ಸ್ರರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ

ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಲವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಅನಿಂ ಯಶ್ ಅಶೆತಾ.

No comments

Powered by Blogger.