ನವೆಸಾಂವ್

9:00 PM 0

ನವೆಸಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾ, ಕೊನ್ಶಾಂನಿಯೀ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ . ಡಿಸಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ನಾ...

ಉಜ್ವಾಡ್

1:44 PM 0

ಉಜ್ವಾಡ್ ನೆಕೆತ್ರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ದೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ ಉಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಸ್.  ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಸೊಪ್ಣಾಂಕ್ ದುಸ್ಪಾಟಾವ್ನ್  ಮುಗ್ದಿಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಶಾಂತಿ...

Monshya

4:01 PM 0

ಮೊನ್ಶಾ,  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೊಳ್ತಾಯ್ ತುಂ ಗಲ್ಪಾ ರೆವೆರ್? ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿ೦ ಮಝಾ ಮರ್ತಾತ್ ಹಾಂಗಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್! ರಗಾತ್  ತುಂ ಘಾಮೆತಾಯ್, ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್, ಮೊಲ್ ನಾಂ ...

YouTube Konkani Singing

11:14 PM 0

ಕೊವಿಡ್ - 19 ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, Konkani Love YouTube ಚ್ಯಾನಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ಕ...

ಅಮಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!

5:52 PM 0

ಅಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಲ್ವಸಾಂವ್, ಬಾಕಿಚೆ ಅಡ್ಬಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾ ಅಸಾ ಝಡ್ತಿ, ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ಅಶೆಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಚಿಂತಾಪ್ ! ಅಮಿ...

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ

11:41 AM 0

ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್...

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ನೊವೆನ್

6:03 PM 0

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೋಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಸೊಮಿ. ಜೆಜು ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂನಿ ತೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್...

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಪ್ರೊರೇಟರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ !!!! ಅಖ್ರೇಚಿ ತಾರೀಕ್ 17.11.2020

9:45 PM 0

ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭ್? ಕೊಣಾಕ್ ನಶ್ಟ್ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಡೆ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ...

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ

10:50 PM 0

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೇವ್ನ್ ವಕಾತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ,  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ...

ದೆವಾಚೆ ಪೋನ್ ನಂಬರ್?

11:30 PM 0

ಎಕಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಬ್ರದರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಕಾ ಅಸೊ ಅಯ್ಕಾಲೊ , ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಪುಣಿ ದೆವಾಚೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಸಾಗಿ ? . ಸಕ್ಕಡ್ ನಾ ಮ್ಹುಣಾಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಸ...

God Our Protector: Psalm 91

2:18 PM 0

91:1 ಜೊ ಮನಿಸ್ ಪರಮೋನ್ನತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ, 91:2 ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ : “ತುಂ ಮ್ಹಜ...

Powered by Blogger.