ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಪ್ರೊರೇಟರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ !!!! ಅಖ್ರೇಚಿ ತಾರೀಕ್ 17.11.2020

ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಭ್? ಕೊಣಾಕ್ ನಶ್ಟ್

ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಡೆ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ  ಕಾರ್ಪೊರೆಟರ್ ಗುರ್ಕಾರ್  ಜಾವ್ನ್, ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ದಾ ಜಣಾಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ, ಆತಾ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಕಾo ಎಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ.  ಹಾಂತುಂನ್ (ಪರಿಶಿಶ್ಟ್ ಜಾತ್-2,  ಸ್ರಿಯೊ-3,  ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ತೊ-2, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಗ್-3) ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ದೋನ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಒಬಿಸಿ ವ ಜನರಲ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಸ್ರೀ  ಹ್ಯಾ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆರ್ ಜಾತಿಚಾಂನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಪಯ್ಲೆ ಅರ್ಜಿಂ ಘಾಲಿ ತರ್, ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆಂ.  

ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಾರಾಚಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾ ಹಾತೀ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಪಯ್ಜೆ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿ ಘೆಂವ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ಆನಿ  ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಾರಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನಾ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಖಿತ್ ರುಪಾನ್ ಬೊರೊವ್ನ್ ದಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ- ಆಶೆಂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ ದುರ್ಸೊಂನೆಚೆಂ ಉತಾರ್. ಆನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕಿ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ, ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಾಪ್. ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜರ್ ಜಾರಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ  ತರ್ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿಕೀ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.  ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಪ್ರೇರೆಟಾಕ್ ಕಮಿಶನ್ ಮೆಳ್ನಾ, ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಎಕಾ ಕಾಮಾ ವರ್ಯ್ ದೋನ್ ಬಿಲ್ಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆಶೆಂ  ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಾರ್ಡ ಕಮಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಡಾವ್ಯೆತ್ . ಫುಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೆಟಾರಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊನೆಂ ಜಾತಾಂವ್

                                                         (ಪಿಂತುರ್ ದ್ರಸ್ಟಿ ಕೋನ್ ಮಾತ್ರ್)

ಜರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆಂ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲಾ, ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಎಸ್ಟೀಮೆಟ್ ಘಾಲಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕೋಣ್ ಹಾಚೊ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ತಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್  ಕಿತ್ಲೆ ಕಮಿಶನ್ ದೀಜಾಯ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಹೆತ್ ಲಾಬ್ತಿ. ತಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೊ ಅಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೋ ಮೋಗ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಂಯ್ ವಾಡ್ತಾ. ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ದುರ್ಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತೊ, ಉದಾಕ್ , ಚರಂಡಿ, ತೋಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಂಬೊ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಇತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ  ಅನುಧಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಖರ್ಚಿಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಧೈರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೆತೆಂ. ಕೋಣಿ ಎಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಯ್ತ್ ಭಿತರ್ ಗಾಲುಂಕ್ ಜಾತೊ ನಾ .

ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎದೋಳ್ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ವ ಅದಿಕಾರಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಆನಿಂ ಆಮಿಂ ಜಾವ್ನ್ ದೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್ನ್, ವೋಟ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಉದ್ದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವೋಟ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊಂಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ ವಿನಂತಿ ಸಮೇತ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಹಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೇಳ್ ಚ್ಚ್ ನಾ. ಹ್ಹಿ ಅಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 


ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಬಾಂಳ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವಾನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೆಟಾರಾನ್ ಫಕತ್ ಸ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ತೆಂಯೀ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಗುಸ್ಬೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. 

ತರ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಚೂಕ್ ಕೋಣಾಚಿ? ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾ ವೊಗೆತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಗೀ ವ ಆಮ್ಕಾಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ? ತರ್ ತುಮಿ ಟೆನ್ಶಂನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀಂ ಹಾತ್ ಮೆಳೈಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ.. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾನ್ ಹಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ತುರ್ತಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ದವರ್ಚೊ ಬೊರೊ. ನಾ ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚುಕ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಚಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅದಿಕಾರಿಂಕ್ ವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತುಂನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾತ್. 

10 ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಹಿ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ವಿವಿದ್ ರೀತಿಚಿ ಆಡ್ಕಾಳ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಕೊರ್ಟಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತರ್ ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ? 

ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಡೆo ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ  ಕಾರ್ಪೊರೆಟರ್ ಗುರ್ಕಾರ್  ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾ ಸಮಿತಿ ಆಸ್ಲೆ ಬೊರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಕಾರ್ಪೊರೆಟರಾಂನಿ 10 ಜಣಾಂಚಿ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಪಯ್ಜೆ ಆನಿ ತಾಂತುಂನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಕನ್ರ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಾಮ್ (Article 13 of Karnataka Municipal Corporations Act 1976)ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿ ಚಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಮ್ಚಿ ಕಸಲೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಕಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭೆಟ್ಚೆ ವ ಇತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾದ್ಯ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜತಾ. (ಹ್ಹೆ ಜಾರಿ ಜಾಲೆ ಥರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೆಟರಾಕ್ ಮಿಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಶುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸುಲಾಭಾಯೆಚೆ ಜಾತೆಲೆ) ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಂಜುರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾರ್ಪೊರೆಟರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕಮಿಶನ್  ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ, ಸವಲಾಂ ಘಾಲ್ಚಿ ಹಕ್ಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಮಾರೊಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮಾ ಜಾವ್ನಾ, ವೀಜ್ ದಿವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಟಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಸವಲಾ  ಉಗ್ಯ್ತಾನ್ ವಿಸಾರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾಲೊ.

ಜರ್ ತರ್ ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಂವ್ಲ್ಯೊ ನಾ ತರ್ ಆಮಿಂ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಚಡ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತರ್ ಹೆರ್ ದರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ  ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ ಕಮಿಟಿ ರರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಕಮಿಟಿ ರಚ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜಾಕೀಯ್ ಪಾಟ್ತಿಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಾಪನ್ ತುಲಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಸಮಿತಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜರ್ ತರ್ ಎಕಾ ರಾಜಾಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ರಚ್ಲಿ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

ಅರ್ಜ್ಯೊ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಚಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://www.mangalurucity.mrc.gov.in/  ಹಾಂತು ಥಾವ್ನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ಯೇತ್. ವ ಲಾಲ್ ಭಾಗ್, ಸುರತ್ಕಲ್, ಕದ್ರಿ ಪಾಲಿಕೆಚಾ ದಪ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂವರ್ 2 ಥಾವ್ನ್ 15 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ mccwardcommittee@gmail.com  ಮೈಲ್ ದಾಡ್ಯೆತ್. ಸಾಂಗಾಂತಾ Birth certificate, Aadhar Card, caste certificate ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅರ್ಜಿ ದಾಡುಂಕ್ ಅಖ್ರೇಚಿ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂವರ್ 17 ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

                                                              (ಪಿಂತುರ್ ಕುರ್ಪಾ ಉದಯವಾಣಿ)

ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಚೊ ಕಾಂಯ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸಿಯಾ.  ಎಕ್ ಬೊರಿ ಸಮಾಜ್ ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮಿಂ ಕರ್ಯಾಂ. ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಾಜ್ಗಾರಂಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಆನಿ ಹಿ ಕಮಿಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್, ಮಾನದಿಕ್  ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ರೊಲ್ಪಿ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಲಾಗಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್  ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ನೈಜೆಲ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್  ಹಾಣೆಂ  ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವಾರಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ನೈಜೆಲ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

Nigel Albuquerque  
(for) MCC Civic Group
Archil, Pais Gardens, Bejai, Mangaluru - 575004.
Phones: 8310661880 &  0824-2214868

--ವಿವಿಯನ್ ಬಜಾಲ್


No comments

Powered by Blogger.