ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ನೊವೆನ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೋಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಸೊಮಿ. ಜೆಜು ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂನಿ ತೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ನ್ ದೈವಿಕ್ ವಯ್ಜ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ನೆಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹುಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ. 


ಅತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಳ್ ಪಣಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾಂನಿ ತೊ ಪಾವ್ತಾ. ಪ್ರಾಗಾಚೊ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ತುಂ ಮ್ಹಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಯ್, ತಿತ್ಲೆ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದಿತಾಂ. 


ಏ ಭಾಗೆವಂತಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾ, ತುಜಿ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಥರಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಾಂ ಅನಿಂ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಭೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಅಸ್ತಾಂ, ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಅನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನಿಂ ಭರ್. ಆಮೆನ್. 

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ....ನಮನ್ ಮರಿಯೆ. 
ಅನಿಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಅನಿಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲೊ. 
ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಕ್.... 
ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾ, ಅಮ್ಚೇರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ ಅನಿಂ ಆಯ್ಕ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. 


ಏ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾ, ಅಮ್ಚಾ ಬೆಜಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹುಣ್ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪೊಡೊನ್ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತುಜೆ ಇತ್ಲೆ ಬಿರ್ಮೊತಿನ್ ಭರುಲ್ಲೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂದಿ, ಅನಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಅಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ದಿ. ಕಾಡ್ ಅಮ್ಚೇ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್ ಅನಿಂ ನಿರಾಸ್ ಪಣ್. ತುಜಿ ಕುಮೊಕ್ ಅನಿಂ ಭುಜೊವಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್. ಬಾಪಾ ಅನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಮಿಂ ತುಕಾ ವರ್ಣುಂಚಾಕ್ ಸದಾಂ ಸರ್ವತಾಂ. ಆಮೆನ್. 

ಏ ಬೋವ್ ಉಧ್ಧಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪಡ್ತಾಂವ್. ತುಂವೆ ಅಮ್ಕಾಂ ದಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವಡಾ ಉಪ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಅಮಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜ್ಯೊ ಕಾಕುಳ್ತಿ ಅಮಿಂ ವರ್ಣಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಅಮ್ಚೊ ದೇವ್, ರಚ್ನಾರ್ ಅನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನಾರ್. ಅಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತುಜೆರ್ ಅಮಿಂ ದವರ್ತಾಂವ್. 


ತುಜ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಾ ಇಮಾಜಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ತುಜಿ ಭಕ್ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರುಂದಿ. ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಪಣಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್ ಅನಿಂ ತುಜಿ ಖಳನಾತ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ಮಜತ್ ಜೊಡುಂದಿತ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ತುತಿ ಅನಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಜಾಂವ್ ತುಕಾ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜು, ಆಮೆನ್

No comments

Powered by Blogger.