ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ

ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ
ಮಾರಾಗ್ ಜಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆಂ
ಮಾರೊಗ್ ಜಾಡ್ತಾನಾ, ಕೊಯ್ರ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ
ಗಾಂವ್ ನಿತಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ

ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರೈತಾಂಚೆ
ವೊತಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾನಾ, ಸುಶೆಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ
ಪಾಂಯ್ ಜರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಚೆ


ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ
ತುಮ್ಚ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಂಚೆಂ
ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ,ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ
ಸಾಂಬಾಂಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ

ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ರೀಯಾಚೆಂ
ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಫೊಸ್ತಾನಾ
ಘರ್ ಸೊಬೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಅವಯಾಂಚೆ


ಧುಯಾ ತುಮಿ ಧುಯಾ, ಪಾಂಯ್ ತುಮಿ ಧುಯಾ
ದಾಕ್ತೆರ್,ನರ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವರ್ಗಾಂಚೆಂ
ಕೊರೊನಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಿಯೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂಚೆಂ

-ವಿವಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಬಜಾಲ್ ದುಬೈ

No comments

Powered by Blogger.