ದೆವಾಚೆ ಪೋನ್ ನಂಬರ್?

ಎಕಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಬ್ರದರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಕಾ ಅಸೊ ಅಯ್ಕಾಲೊ, ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಪುಣಿ ದೆವಾಚೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಸಾಗಿ?. ಸಕ್ಕಡ್ ನಾ ಮ್ಹುಣಾಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮೊಜೆ ಬರಿಚ್, ಬ್ರದರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಪೋನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬ್ರದಾರ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ದಯಾಕರುನ್ ಬರಂವ್ನ್ ಘೆಯಾತ್. 

ಹಾಂವೆಯ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆ. ಅನಿಂ ತೆಂ ನಂಬಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ ಬರಿಂ. ಹೆಂ ನಂಬಾರ್ ಡಯಾಲ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊನಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತಿ ಜಾಯ್ನಾ, ತಾಕಾ ಸ್ಪೆಶಾಲ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್  ಅನಿಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಬೈಬಾಲ್" ತಶೆಂಚ್ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಿರಿಕ್ಚುವಲ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಅನಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ತುಂ ಔಟ್-ಗೊಯಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಇನ್-ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಅನಿಂ ಔಟ್-ಗೊಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸೊಲೊಟ್ಲಿ ಫ್ರಿ.  

ಅತಾಂ ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಪಯ್ಸ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಐ.ಯಸ್.ಡಿ ಕೊಡ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಅನಿಂ ತೊ ಅಸಾ, ಜೆರೆಮಿಯಾ ಅದ್ಯಾಯ್ ತೀಸ್ ಅನಿಂ ತೀನ್ ಅನಿಂ ವಾಕ್ಯ ತೀನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ವಾಚಾ ಅನಿಂ ತಾಂತುನ್ ಅಶೆಂ ಅಸಾ, 

"ಮ್ಹಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಯ್ಕಾತಾಲೊ, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್ ತೆ ವರ್ತೆ ಗುಟ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ" (ಜೆರೆಮಿಯಾ 33:3)

ಜರ್ ತರ್  ಪಯ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಶೀದಾ ಅಶೆ ಕರ್ಯೇತ್. ಮಾತೆವ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸೊ ವಾಕ್ಯ್ ಸೊ "ಪೂಣ್ ತುಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಗುಪಿತ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್, ದಾರ್ ದಾಂಪ್ ಅನಿಂ ಥಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಪಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್. ಅನಿಂ ತುಂವೆ ಗುಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಳಯ್ಲೊ ಭಾಪ್ ತುಕಾ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಾಲೊ." (ಮಾತೆವ್ 6:6)

ಮಾತೆವ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸಾತ್ ಅನಿಂ ವಾಕ್ಯ್ ಸಾತ್ "ಮಾಗಾ ತುಮಿಂ ಘೆತೆಲ್ಯಾತ್, ಸೊಧಾ ಅನಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆ, ಬಡಾಯಾ ಅನಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾಲೆ." (ಮಾತೆವ್ 7:7)

ತೆದಾಳಾ  ಅಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ತೀನ್ ವಾಕ್ಯ್ ವೀಸ್ "ಪಳೆ ದಾರಾರ್ ಬಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಉಬೊ ಅಸಾ, ಜೊ ಕೋಣ್ ಮೊಜೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕೊವ್ನ್  ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಲೊ, ಅನಿಂ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ ಅನಿಂ ತೊಯ್ ಮೊಜೆ ಸವೆಂ ಜೆವ್ತಾಲೊ. (ಉಗ್ಡಾಪನ್ 3:20)

ತರ್ ಅತಾ ಅಮಿಂ  ಅಶೆ ಕರುನ್ ಪಳಯಾಂಗಿ ಬೈಬಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಸ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾhttps://www.konkanibible.in  ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರಾ.

ಜೆರೆಮಿಯಾ 33:3, ಮಾತೆವ್ 6:6, ಮಾತೆವ್ 7:7, ಉಗ್ಡಾಪನ್ 3:20.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.**


No comments

Powered by Blogger.