YouTube Konkani Singing

ಕೊವಿಡ್ - 19 ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ, Konkani Love YouTube ಚ್ಯಾನಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್. ವ್ಹಡಾಂನಿ ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಜಾಂವ್ ಎಕೊಡೆಂ ವಾ ಜೊಡೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಾಚ್ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಾಡುಂಕ್ ಖುಶಿ ಅಸಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ  +974 66245427 ನಂಬ್ರಾಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಯೆತ್ ಅಮಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.


1. ಗಾಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಸೊಕ್ ಜಾಯ್.

2. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂನಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕೊಡೆಂ ವಾ ಜೊಡೆಂ ಗಾವ್ಯೇತ್.

3. ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಲ್ಬಮ್ ಮಾಯೆತ್ ತಾಂಕಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.

4. ವಿಡಿಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ಯೇತ್, ಪೂಣ್ background plain ಅಸೊಂ.

5. ವಿಡಿಯೊ ತುಮಿಂ Google Drive ಂತ್ upload ಕರುನ್ ಅಮಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ Email ID k share ಕರ್ಯೇತ್.

6. ಪದ್ ಸಂಗೀತಾ ಸಂಗೀ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಅಸೊಂದಿ.

7. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನ್ಹಂಯ್, ಫಕತ್ ಮನೊಂರಂಜನ್.

8. ಪದಾಂಚೆ ಅನಿಂ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಮೂಳ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್. 

Covid - 19 vorvim amkam monoronzon stejir vochon prodorxon korunk avkas unnom zala astam, Konkani Love YouTube channel veginch prarombh korta konknni gayan. Vhodani va bhurgeanim zaav ekoddem va zoddem gayan zor tumkam tumchach ghora thamvn video record korun amkam dadunk khuxi asa thor hea amchea  +974 66245427 nombrak Whatsapp kelear sodtik mayeth amim diteleamv.


1. Gayan konkni bhaxent asok zai.

2. Bhurgeanim va vhodani konnem-i ekoddem va zoddem gauyet.

3. Video record korn dadchea poilem Album' mayet tanka credit dimvcha khotir amkam dadunk zai.

4. Video tumchea ghorach record koryet, punn background plain asom.

5. Video tumim Google Drive nth upload korun amim dimvchea Email ID k share koryeth.

6. Song Music songi 5  minuttam bhitor osondi.

7. Ho spordho nhoim, fokot monoronzon.

8. Podache anim songitache rights mull kolakorank.


No comments

Powered by Blogger.