ಅವಾಳೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಉಪಯೋಗ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ

ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕಾಲ ಥಾಂವ್ನ್ ಅವಾಳೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾನಿಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತರಾವಳ್ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಅವಾಳೆ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಉಪಯೋಗ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

1.High cholesterol ವಾ ಚಡ್ ಚರಾಬ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.
2.ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಲಾಂತ್ ರಗ್ತಾ ಶಿರ್ ವಾ Arteries ಗಟ್ಟ್ ಜಾತಾ.
3.Diabetes ವಾ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.
4.ಮೇದೋಜೀರಕ್ ದೂಕ್ ಅನಿಂ ಸುಝ್ ವಾ Pain and swelling of the pancreas ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ.
5.ಅವಾಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆ ವಿರೊಧ್ ಝುಜೊಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.
6.ಪೋಟ್ ಉಚಾಂಬಳ್, ದೊಳೆ ದೂಕ್, ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್, ಉದ್ಕಾಡೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಬೊರೆ.
7.ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಮಿ ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ ನಾಶ್ ಜಾತಾತ್.
8. ಕುಡಿಂತ್ ಸುಝ್ ಅಸಾ ತರ್ ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಉಣಿ ಜಾತಾ.


ಅವಾಳೆ - ಋಣಾತ್ಮಕ್ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್:

ಖಂಚಿ ವಸ್ತ್ ಅಮಿಂ ಖಾತಾನಾ ತಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್:

1.ಗರ್ಭೆಸ್ತ್‌ ಅಸ್ಲ್ಯಾನಿಂ ವಾ ಪಾನೊ ದಿತೆಲ್ಯಾನಿ ಅವಾಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ದಾಕ್ತೆರಲಾಗಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೊವ್ಯೇತ್.
2.ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಬೊರೆ ನ್ಹಂಯ್. ಚಡ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವ್ ಜಾತಾ.
3.ಅವಾಳೆ ರಗ್ತಾಂತ್ ಅಸ್ಚಿ ಸಕರ್ ವಾ Blood Sugar ಉಣಿ ಕರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ Blood Sugar ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಅಜೆಸ್ಟ್ ಕರಿಜೆ.
4.ಲಿವರಾಚಿ ಪಿಡಾ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾಳೆ ಬೊರೆ ನ್ಹಂಯ್ ವಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ.
5.ಸರ್ಜೆರಿ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಸರ್ಜೆರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್ ಅವಾಳೆ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಜೆ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ಜೆರಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಪ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅವಾಳೆ ಖಾಂವ್ಚಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿಜೆ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್

**ಅಧಾರ್


No comments

Powered by Blogger.