ಹಳದ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಅನಿಂ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್:

ಅಮ್ಚಾ ಸಕ್ಡಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಅಸ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಹಳದ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ದಿಂತ್ ಅಮ್ಚಾ ಜೀವಕ್  ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸಾ ತಶೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯಾತಣ್ ಕರ್ಚೆ0 ತರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಳ್ದಿ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಪಳೊವ್ಯಾಂ:

ಹಳ್ದಿ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಪಾಯ್ದೊ.

1. ಅಂಗಾ ಭಿತರ್ ವಾ ಬಾಯ್ರ್ ಮನ್ಸ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಚಿ ಸುಜ್ ವಾ Inflammation ನಿವಾರುಂಕ್ ಹಳದ್ ವಕತ್ ವಾ antibiotic ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.

2.ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಚಿ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಳದ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜಾತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಂಧ್ 
 ದೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಿವಾರ್ನ್ ಹಳದ್ Pain reliever ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.

3.ಹಳ್ದಿಕ್ antioxidant ಗೂಣ್ ಅಸ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್ತುಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಹಳದ್ ವಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.

4.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹಳ್ದಿಕ್ ಅಸಾ.

5.ಬರೆಂ ಜಿರೋಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಗೂಣ್ ಹಳ್ದಿಕ್ ಅಸ್ಲೆಲೆ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಅಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಳದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ತಿಚ್ ದೇಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.

6.ಹಳದ್ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.

7.ಹಳದ್ ಕೊಲೆಸ್ಟರಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಹಳದ್ - ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಮ್:

1.ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಹಳದ್ ಚಡ್ ಸೆವ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಪೋಟ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತ್ ಅಸಾ.

2.ಪೊಟ್ ಭರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ವಾಯ್ ವಾತಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತ್ ಅಸಾ.

3.ಹಳ್ದಿಕ್ ರಗತ್ ಪಾತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಅಸ್ಲೆಂ ವರ್ವಿ ರಗತ್ ಪಾತಾಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಕತ್ (Blood Thinner) ಘೆಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಹಳದ್ ವಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂವ್ತನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಯ್ ಸಾಂಬಳಿಜೆ.

ಜಾಗ್ರುತ್ಕಯ್ ಸಾಂಬಳುನ್ ಹಳದ್ ಅಮಿಂ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಯೇತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ವಸ್ತಿಂತ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾ Side effect  ಅಸಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಅಮಿಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರಿಜೆ.

** ಆಧಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.