ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್

ಅದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಾಂತಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಶೆಂ ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ರಾಜಕೀಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವರ್ವಿಂ, ಶಾಂತಿ ಕದ್ಳೊನ್ ಜಾತಿ-ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆ ಉದೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಶಾಂತಿಚೆ ನಂಬರ್ ವನ್ನ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹುಣ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸ್ಲೆ ಬೊರಿ ಜಾತಾ.

ಅಧಿಕಾರಾರ್ ನಾತ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್, ಲೋಕಾಚೊ ವೋಟ್ ಜಮೊಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಶಾಂತಿ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ನಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಶಾಭಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಅಮ್ಚಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಅರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಮನೋಭೇದ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಇತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾ ಹಾಚಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ.


ಸಾರ್ಕೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ "ಮತಾಂತರ್" ವಿಶೇಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಅಮಿಂ ಕೋಣಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ? ನಾಂ ಕರುನಾ. ಅಮ್ಕಾಂ ಎಕೆಕಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂತ್ ದೊನ್ಶಿ, ತಿನ್ಶಿ ಕುಟ್ಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಪುರೊ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಮಿಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುನಾ,  ಮ್ಹುಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮತಾಂತರ್ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಯ್ಲೆಂ? ಕಂಯ್ ಗೀ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾನೀ ಕಾಂಯ್ ಪೂಣಿ ಗಡ್ಬೊಡ್ ಕೆಲಿಗೀ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮ್ಚೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಅಸಾ.

ಅಮ್ಛೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಸಾ. ಪೂಣ್  ಲಿಸಾಂವ್ ಅಮಿಂ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾಂವ್ ಕೀ, “ಅಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರೆ ಮೊನಿಸ್” ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದ್ರಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆ ವರ್ವಿ, ತೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಅಮ್ಚೇರ್ ಉಪ್ರಾಟೊ ರಾವ್ಲಾ. ಪೂಣ್  ತ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕಾ ಕಡೆನಿಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಅಸಾ, ಬರಿ ಕರ್ನಿ ಅಸಾ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಅಸಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಾಟಿ ಸರ್ತಾಂವ್.

ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಭಾಪ್ ನೇಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಪಟ್ಟಭೀಶೆಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕಾ ನಮುಣ್ಯಾಚೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾ ಕೀ ತಾಂಚಿ ತುಳು ಭಾಶೆಚಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಯ್ಕೊನ್, ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹುಖ್ಹಾರ್ ವೆತಾಂವ್ ತರ್  ಉಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾತಿಚೆ ದೊರೆ ದೆಂವ್ತಿತ್, ಪಾಚ್ವಿ ರೂಕ್ ಝಡಾ ಲಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಪರಿಸಾರಕ್ ಅಮಿಂ ದೇಕ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಥಾಂವ್ನ್ ದೆಕ್ಲಾಂ ತೆಂ ಪರತ್ ತಾಂಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಿಚೆ - ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ, ಅಶೆಂ ಅಮ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ ಸೊಮಿಯಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್.  


ಅಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ತಾಂತುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅದಾಯ್ ಪಳವ್ನ್, ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾನಿ ಅಮ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಾಳಾಯ್ಲಾ. ತಿತ್ಲೆ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಿಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್  ಉಗ್ಯ್ತಾನ್  ಸಪೊರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಅಮ್ಛೇರ್ ಭಿರಾಂಕುಲ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತೆ ಅಸಾತ್. ಜರ್ ಅಮಿಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್, ಅತಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮಾಜ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಮುಳ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಫುಡೆ ಬರ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾಂತಾರ್ ಅಮ್ಚೇ ನೀಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪೊಣ್ ಪಳಯ್ಲೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಮೆಟಾನಿಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಸಂಗಿ ಅಸ್ತಾಲೊ ಅನಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪರತ್ ಶಾಂತಿಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾತೆಲೆ.

 ***  ವಿವೆಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ದೋಹಾ.

No comments

Powered by Blogger.