ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್

ಏ ದಾಟ್ ತಕ್ಲೆಚಾ ಜಾಣ್ವೆಯೆಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ...
ಹಾಂವ್ ಚ್  ತೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ಲೊ...
ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಅದಿಕಾರ್  ಚಲ್ತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ..
ಸ ಪುಟಿಚೊ ಪೊಂಡಾಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ದೆವ್ಲೊಯ್.


ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಮದೆಂ ಕಾರ್ ಬಾರ್,
ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಅಯ್ಲೊ, ಲೋಕ್ ಹಜಾರ್,
ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೆ ಕೂಡ್ ಇಗೆರ್ಜೆಕ್ ಬೆಂಡಾ ವಾಜ್ಪಾರ್,
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಕೋಣ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್.
ಬಾವ್ಡೊ ತೊ  ಪೆಟೆಂತ್ ಉಬೆಂಚ್ ನಿದ್ಲೊ,
ಕೊಂತ್ ನೆಸ್ಣಾ ವಸ್ತುರ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರ್ ಜಾಲೊ,
ಆಸ್ತ್‌ ದಿರ್ವೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ,
ನೆಣಾ ಕೋಣ್ ಅತ್ಮೊ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ.


ಚಿಂತುಂನ್ ಘೆ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್,
ಅಖ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಸಾಸ್ಣಾ ವಿಶೆವಾಚೆಂ ಮೀಸ್,
ದು:ಖಾ ಪೆಜೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ ಸನ್ನಾ ಮಾಸ್,
ತಸ್ವಿರೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್.ಟೆಲ್ಸನ್.ಎಫ್. ನೊರನ್ಹಾ ,  ಆಂಜೆಲೊರ್

No comments

Powered by Blogger.