ಗಲ್ಫಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸೊಪಾಣ್

ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಗಲ್ಫಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸೊಪಾಣ್...
ತಾಕಾ  ಪೊಡ್ಲೆಂ  ವ್ಹಡ್ ಸಯಿತ್ ದಾಂಪಣ್ ....
ಬುಡ್ಲೊಲೊ  ಹಾಂವ್  ಖಂತಿ- ಚಿಂತ್ಣಾನ್....
ಪಾವ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ರಿತೆಂ ಹಾತಾನ್.


ಅತಾಂ ಜಾಲಿಂ  ವರ್ಸಾಂ  ತಿಂ ಪಾಶಾರ್ ...
ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್...
ಇಷ್ಟಾ ನಾಂ  ತುಜಿಂ ಅಜ್  ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್...
ಅಸಾಯ್ ತುಂ ಅತಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್?.ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಾ ಇಷ್ಟಾ, ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಅಸ್ಚಿನಾ...
ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಲ್ಫಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊನಾ..
ದ್ಹಿರಾಮಾಕ್ ಅನಿ ಡಾಲೊರಕ್ ಅಶಾ ಕರಿಚೊನಾ...
ರಂಗಾಳ್ ತುಜಾ ಶಹಾರಕ್  ಹಾಂವ್ ಬುಲೊಂವ್ಚೊನಾ.
 

ಅಜ್ ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾ ಘಾತೆಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತನಾ..
ಉಚಾರ್ತಾಂ ದೊನ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ..
ಗಲ್ಫಾ ಕೆಂದಿಂಚ್  ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಸೊನಾ....
ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಅಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಅಸ್ತಾನ.


ಟೆಲ್ಸನ್.ಎಫ್. ನೊರನ್ಹಾ ,  ಆಂಜೆಲೊರ್

1 comment:

Powered by Blogger.