ಮೊನಿಸ್-ಧರ್ಮ್-ದೇವ್.

ದೆವಾನ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ,  ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ರಚ್ಲೊ.
ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಬರೆ೦ ಆಸಾ ತರ್, ದೇವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ.
ಧರ್ಮಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೋಡು೦ಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಶೆತಾ.
ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೇವ್ ಆಸ್ತಾ.

ಜೆಜುನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾ೦ಕ್ ದೆವಾಳಾ೦ತ್ಲೆ ವೊಚಾ ಮ್ಹುಳೆ೦!
ಆಜ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಳಾನಿ೦ ಕಿತೆ೦ ದಿಸ್ತಾ ಪಳೆ!
ರಾಯಾಚೆ ರಾಯಾಕ್ ದಿ, ದೆವಾಚೆ ದೆವಾಕ್ ದಿ,
ಆಜ್ ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ಧರ್ಮ್, ಧರ್ಮಾ೦ತಿ ರಾಜಕೀಯ್.

ಅದಿ೦ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಾ ಜನಾ೦ಚಿ, ಅಶೆ೦ ಏಕ್ ಬರೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್.
ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆನಿ೦ ಫಕತ್ ಧಾ ಮಂಡ್ಯಾಂಚೆ ರಾಜಾ೦ವ್,
ದುಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಧೈರ್ ನಾ, ಸಾ೦ಗ್ಲಾ ತಾಕಾ ಸರ್ಗ್ ನಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ಪೇಟ್ ನಾ.

ಮೊನ್ಶ್ಯಾಪಣ್೦ಚ್ ಧರ್ಮ್, ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ನಾ೦ವ್ ನಾಕಾ.
ಜರ್ ನಾ೦ವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ತಲೆ೦ತ್ ವಾಪಾರ್,
ಕಲಾ ದಾಕಯ್, ನ್ಯಾಯ್ ಚಲಯ್ ಪುಣ್ ಧರ್ಮಾ ಭಿತರ್
ಚಾರ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆ೦, ಪೈಶೆ ದೀವ್ನ್  ನಾ೦ವ್ ಜೋಡಿನಾಕಾ.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ - ಕೆಲರಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.