ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್:

ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಜ್ಯಾ, ತನ್ರ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ಕೆಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್
ಬಾರಾ ವರ್ಸಾ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ಜಾಲಿ  ತುಕಾ ತೀಸ್
ಸಾತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸವೆಂ, ಸದಾಂಯ್  ಭೆಟಯ್ತಾಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಮೀಸ್
ಎಕ್ಸುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಜೆಣಿ ತುಜಿ, ಜೋಡ್ಲಾಯ್ ತುವೆಂ ಯಾಜಾಕೀ ಭೇಸ್
ಹಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ, ಕಶೆಂ ತುಜೆ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಣೆಂ, ಎಕ್ಸುರೆಂ  ದೀಸ್ ??

ಸಕಾಳಿಂ ವೋಲ್,ದೊನ್ಪಾರಾ ಕಾಜಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಮೋರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ
ಹಾಸೊ ದೂಖ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಜೆಯೆಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಕಾಲ್ಸಿಂತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ
ಯುವಾಜಣಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಅಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಜ್ತಾನಾ
ಗುರ್ಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ರಾಗ್ ದವರ್ನ್, ಬಿಂಗ್ರಿಸಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ
ಹಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ, ಕಶೆಂ ತುಜೆ ಜಿಣೆಂ, ಹ್ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ??

ಲೋಬಾಚಿಂ ರೂಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಲೋಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್
ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ಬಾಯ್ಲಾ ಸಯ್ತ್, ಲೊಬಾಚಿಂ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್
ತರ್ನೆ ಪರ್ನೆ ಬಾರಾನಿ ಬೊಸೊನ್ , ಲೊಬಾಚಿಂ ಮಸ್ಕೆರಿ ಕರ್ತಾತ್
ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಾ ಯೋಜಾನಾಕ್ ಹಾತ್ ಗಾಲೊಯ್ ತರ್, ಲೊಬುಚ್ಚ್ ಉಬಾಂಳ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್
ಹಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ, ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ದಾಡ್ತಾತ್ ??


ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಂತ್ ಲೋಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾಲೊ
ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸನ್ನಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ತಾಲೊ
ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಿ ಘೆವುನ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್, ಖುಶಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಧುಂಪ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ
ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊಯ್ ತರ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಪಣಾಣ್ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
ಹಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ, ಕಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತೊಲೊಯ್ ??

ಆಜ್ ಅಯ್ಲಾ ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೊ ದೀಸ್
ಆಸುಂದಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀಸ್
ವೊಪ್ಸುನ್ ದಿತಾಂವ್ ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಾಜೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್
ಮೋಗಾನ್ ತುಮಿ ಆರಾವ್ನ್ ದರಾ ದುಖಾಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೀಸ್
ಹಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ತುಂ ನಾಂಯ್ ಥರ್, ಆಮಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಪಿಸ್ ಪೀಸ್..

*******

ವಿವಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್  - ಬಜಾಲ್, ದುಬಯ್.


ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಜಾಲ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಅಕಂವ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆ ಥಂಯ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿವಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪೆಜಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತೊ ಬರಯ್ತ್ ಅಯ್ಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾ ವಿಶಿಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಮನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಕ್  ಅಮಿಂ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 

*****

[ಎಕಾ ವೆಳಾ  Comments Work ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್  info@konkanilove.com  Email  ಕರಾತ್.    ಪೂಣ್ ನಾಂವ್ ಅನಿಂ ಗಾಂವ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.]

No comments

Powered by Blogger.