ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಯಾ.

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಂತೂರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕದ್ರಿ ಕೈ ಬಟಲ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ಶಾ ಚಲವ್ನ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುನ್ ಅಪಾಪ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಸರ್ತಾಲೆ. ಅಯ್ತಾರಾಚೆ ಬೆಂದುರ್ ಮಿಸಾಕ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಬ್ರಿಜಿಟೈನ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಅರಾಧಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೆ. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ದೊಗಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಂಯ್ಗಿ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಝಡ್ ತಾಂಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಅನಿಂ ದೊಗಿ ಜಣ್ ಏಕೇಕ್ ಝಡ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಉದಾಕ್, ಈಟ್ ಅನಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಘಡಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ವ್ಹಡ್ ವಾರೆಂ ಅನಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಲೊ. ದೀಸ್ ತೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್. ದೊಗಿ ಜಣ್ ನೊವೆನಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಸ್ಲೆ. ನೊವೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರೊನಾಲ್ಡಾಚೆ ಝಡ್ ಉಮ್ತೆ ಪಡೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, " ಅಮಿಂ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ, ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಜಾತಿಚೆ ಝಡ್ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಚಾ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ವಾರೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮೊಜೆ ಝಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ತುಜೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾವ್ನಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಹಾಂವೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಚಡ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಚೊನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡುಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಸೊಡುಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಝಡಾಚಿ ಪಾಳಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ವಚೊನ್, ತಿಂ ಗಟ್ಟ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಝಡಾಕ್ ಅಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ, ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ದಿಲೆಂಯ್, ಈಟ್ ಘಾಲೊಯ್. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಪಾಳಾಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಅಳ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಾರೆಂ ಯೆತಾನಾ ಝಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ.


ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಟೊಯ್ಸ್ ದಿತಾಂವ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಟ್ಯಾಬಾ ಭಿತೆರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ವಿಡಿಯೊ, ಯೂಟುಬ್, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಾಂತುನ್ ಬುಡೊನ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಬಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್, ಕಸ್ಟ್-ದೂಕ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾತಾತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಸಾನಾ, ಸಮ್ಜೊನಿಂ ಮೆಳಾನಾ. ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾತ್, ಅಳ್ಸಾಯೆನ್ ವಾಡ್ತಾತ್ ಕಸ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಸುಲಾಭೆಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ವಾಟ್ ದರ್ತಾತ್ ಅನಿಂ ಅಖ್ರೇಕ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಯಾ. ಏಕಾ ವೆಳಾ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ವಾ ತಾಂಕಾ ಮೊನಿಟರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಂಕಾ  ಸಮಾಜ್ ಅನಿಂ ಕುಟಾಮ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಯೆತ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಬೊರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕೊವ್ಯಾಂ. ಭೆಸಾಂವ್ ದಿವ್ಯಾಂ.   Feedback Whatsapp +974 66010425.

No comments

Powered by Blogger.