ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್: ನವಂಬರ್ 19.

ವರ್ಸಾಚೊ 33 ವೊ ಅಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ನವಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕ್, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಚಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಮಾನಧಿಕ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.


ಅಮ್ಚೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಳ್ ಅನಿಂ ಮೊವಾಳ್; ಹೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಅನಿಂ ಶ್ರದ್ದಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿಜೆ ಮುಳ್ಳೊ ಉಲೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಒಡಿಪಿ ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಂಜಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಂದಾರ್ಸಿಲಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್.

ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅದ್ವೇಂತ್ ದಶಂಬರಾಚಾ ತೀನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾಲೊ.

No comments

Powered by Blogger.