ಮರಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ನೀದ್:

ತಿ ಸಾಮನ್ಯ್ ನೀದ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿ ನೀದ್  ತಾಂತುನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ನಾಂತ್, ಸ್ವಪ್ನಾ ನಾಂತ್, ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಅಸಲಿಂ ನಿದಾರ್ಶನಾಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ದಾನಿಯೆಲ್ 12:2 ಮ್ಹುಣ್ತಾ,  ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚಾ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದೊನ್ ಅಸಾತ್, ತಿಂ ಪುನಾರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ದಿಸಾ ಉಟ್ತೆಲಿಂ.

ಪ್ರಸಂಗಿ 5-10 ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ ಕೀ ಅಮಿಂ ಮೊರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹುಣೊನ್, ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾನಾ.

ಜೋಬ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ಗರ್ಭಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ.  ಹಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಅಸ್ತೊ, ಹಾಂವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸ್ತೊ.

ಮಾತೆವ್ 9:24, ಜೆಜು ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಚಲಿ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ತಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ತೊ ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ. ಮೊರೊನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಂಡಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಲಾಜರಾಕ್ ಜೆಜು ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ಮರಣ್ ಏಕ್ ನೀದ್. ಜೆಜು ಲಾಜರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಅಮ್ಚೊ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಜಾರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ, ತೊ ನಿದ್ಲಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ವೊಚೊನ್ ಉಟಾಯ್ತಾ.ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಜಾರ್ ಮೊರ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ, ವಾ ನಿದೊನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತೊ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಾ ಯಮ್ಕೊಂದಾಕ್ ವಚೊನ್ ನಾತ್ಲೊ, ಜೆಜುನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅಪಯ್ತಾನಾ ತೊ ಉಟ್ಲೊ.

ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಡಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಮೊರೊನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಅಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಹರ್ ಕೂಡ್ - ಜೆಜು ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ, ಕಶೆಂ ಲಾಜಾರಾಕ್ ಜೆಜುನ್ ನಿದೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಟಯ್ತಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಅನಿಂ ಜಿವಂಣ್ಪೊಣ್. ಅಪುಣ್ ಖುದ್ದ್ ಮೆಲೊ ಪೂಣ್ ಪೊಂಡಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಮರಣ್ ಏಕ್ ನೀದ್, ಮರಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೆವ್ ತ್ಯಾ ನಿದೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಜರಾ ಬರಿಂ, ಜೆಜು ಬೊರಿ ಅಮಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ಅಸಾ.

ಕೊಣ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ತಾಣೆಂ ಶಿಕೆಯ್ಲಿ  ಶಿಕೊವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಚಲ್ತಾ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾರಿ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉಜ್ವಾಡ್, ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಾಟ್.

No comments

Powered by Blogger.