ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ ಥಂಯ್ ಚೀನಾ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್.

ಚೀನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾ,  ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರಿಜೆ. ಟಿಬೆಟಾಚಾ ಬುದ್ದಿಸ್ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತರೀ ವಾತಿಕನ್ ಅನಿಂ ಚೀನಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಂದಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಅಸಾ. 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೀನಾಂತ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜ್ ಅನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಭಂದ್ ಭಿಗಾಡ್ಲೊ ಅಸ್ತಾ, ಅಧಿಕ್ರತ್ ರಿತಿರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡಿನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ  ಪಾಪಾ ಭೆನೆದಿಕ್ತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ಅನಿಂ ಅತಾಂಚಾ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಅನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಭಂದ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮೊಸ್ತು ನಿಧಾನ್ ವಾ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲಾ.


ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಅನಿಂ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ನೇಮಾಕ್ ಕರ್ಚಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಸಾ ಅನಿಂ ವಾತಿಕಾನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಧರ್ಮಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾನ್ತಾ ತರೀ ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ದರಿನಾ.

No comments

Powered by Blogger.