ಫಾದರ್ ಟೋಮಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ:

ವಾತಿಕಾನ್: ಸೆ: 12, ಸುಮಾರ್ ಹಟ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಅಸ್ಲೊಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಫಾದರ್ ಟೋಮಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಾ! ಟೋಮ್ ಯೆಮನಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಾರಿಟಿ ಅಸ್ರ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್  2016 ಮಾರ್ಚಾಚಾ ಚಾರ್ ತಾರಿಕೇರ್ ತಾಕಾ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮಾದ್ಯಾಮಾನಿಂ ತವಳ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿ ಅನಿ ಒಮನ್ ಚ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಒಮನ್ ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಜಾಂವ್ ವಾತಿಕಾನ್, ವಾ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನಿಂ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನಿಂ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಾಂಚೊ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಅಮಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ.

No comments

Powered by Blogger.