ಜೆಟ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದೇವಾ!

ವರ್ಸಾ ಫುಡೆ೦ ದಶೆ೦ಬ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ,
ಮಯ್ನ್ಯಾ ಅಧಿ೦ ಉಬ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ,
ಅಖ್ರೇಚಾ ಘಡಿಯೆ ಜೆಟ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ,
ದುಬಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗಾರಾ೦ಕ್ ಘಾತ್ ಜಾಲೊ.

ಥೊಡೆ ಬಾಯ್ಸರ್ಲೆ ಕಾಜಾರಾಕ್
ಅನಿ೦ ಥೊಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಮಾಕ್,
ಅತಾ೦ ಬೆಜಾರ್ ಕಶೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಉಬ್ಚಾಕ್,
ಪ್ಲೈಟ್ ಖ೦ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಸೊದ್ಚಾ೦ತ್.

ತವಳ್ ದುರ್ಸಾಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್,
ಯೇ೦ವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ತಾಲೆ ಪರ್ನೆ೦ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣ್,
ಅಸಾತ್ ಎರ್ ಹೊಸ್ಟೆರ್ಸ್ ಮತಾರಿ ಮ್ಹುಣ್,
ಅತಾ೦ ಸುರ್ಸುರ್ತಾತ್ ಎರ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ಜಾತೆ ಅಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್.

ಥೊಡಿ೦ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರೊಗ್ ಮ್ಹುಣಲಾಗ್ಲೆ,
ಅನಿ೦ ಥೊಡೆ ಕ೦ಪೆನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಡೋ೦ಟ್ ಕೇರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ,
ಜೆಟ್ಟಾಗೆಲೆ ಅಪ್ಣಾಚೆ ದುಖಾ ಸಾ೦ಗೊನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆ,
ಸ್ಪೇಸ್ ಜೆಟ್, ಎರ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ಹಾ೦ಕಾ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಅತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ಕನೆಕ್ಟಿ೦ಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ತ್,
ಅಮ್ಕಾ೦ ವರ್ನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಪಾಯ್ತ್,
ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಜಾರಾ ಅದ್ಲಿ ಸಯ್ತ್,
ವೆಳಾರ್ ಪಾವನಾ ತರ್ ವಡ್ಲಿ೦ಮಾ೦ಯ್ಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.


** ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾ೦ದ್, ದುಬಯ್ - ಬಜಾಲ್.


No comments

Powered by Blogger.