ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಠಕ್ರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ?

ಮೊನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಕರ್ತಾ. ವಹಿವಾಟ್  ಜಾ೦ವ್ಕ್  ಪುರೊ ಇಸ್ಟಾ೦ ಮಧೆ೦, ಸಪ್ಲಯಾರ್ಸಾ೦ ಮಧೆ೦, ಗಿರಾಯ್ಕಾ೦ ಮಧೆ೦, ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಧನ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಧನ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಹಿವಾಟನಿ೦ ಟಕ್ರಾರ್, ಒದ್ದು ವಾರ೦ಟ್, ಝಗ್ಡೆ, ಅಶೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ಅಸ್ತಾ. ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಬರೊ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರ್ಯಾನ್  ಚಲ್ತಾ,  ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ.  ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತ್ ಲ್ಲೆ೦ ಬರಿ ಜಾ೦ವ್ಚಾಕ್, ಟಕ್ರಾರ್ ಯೇನಾಶೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ೦ವ್ಚಾಕ್, ಝಗ್ಡೆ೦ ಜಾಯ್ನಾಶೆ, ನಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ಪಳೊ೦ವ್ಚಾಕ್  ಅಮಿ೦ ಮುಖ್ಳ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. 

ಅಮಿ೦ ಎಕ್ ಡೀಲರ್  ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿ೦ತ್ಯಾ, ತೆದಾಳಾ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ವಸ್ತು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾ೦ತ್  ಹಾಡ್ನ್ ದವರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಯ್ಶೆ ಅಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮನ್ ಜಾತಾನಾ ವಾ ಖುಶಿ ಅಸ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆ೦ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಪ್ಲಯಾರಾನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಅಸ್ಚೆ ಕಮಿಶನ್, ಬೊನಸ್, ವಸ್ತು ವೆಳಾರ್  ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ. ತಶೆ೦ಚ್ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾ ಕಡೆನ್ ವಾ ಅನಿ೦ ಖ೦ಚಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್  ವಾ  ವಹಿವಾಟಾ೦ತ್ ಕೊ೦ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾ ಎಕ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬರ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಮ್ಕಾ೦ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆ ಅಮ್ಕಾ೦ ಯೆತಾ ಅನಿ೦ ತಾ೦ಕಾ  ವೆಚೆ ತಾ೦ಕಾ ನ್ಯಾಯ್ ಯುತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ. ಜರ್ ತರ್ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ನಾ ಕೊ೦ಟ್ರಕ್ಟ್ ನಾ ತೆದಳಾ ಸಗ್ಳೆ೦ ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ.

ಅತಾ೦ ವಿಶೇಯಾಕ್  ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ ವಿಶಿ೦ ಪಳೊ೦ವ್ಯಾ. ವಯ್  ಅಮ್ಕಾ೦ ಮೊಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸಾತ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಮಾಚಾ ಜಾಗ್ಯ ಕಡೆನ್, ಇಸ್ಕಾಲಾ೦ತ್, ಪಿಡಾ, ನಶ್ಟ್, ಕಸ್ಟ್, ವಿಘ್ಣಾ೦ ಅನ್ವಾರಾ೦ ಇತ್ಯಾದಿ. ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್, ಮೀಸ್ ಭೆಟೆಯ್ತಾ೦ವ್, ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ೦ವ್, ನವೆನಾ೦ಕ್ ವೆತಾ೦ವ್, ರೆತಿರ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ಪೂಣ್ ಸಮಸ್ಯೆ - ಸಮಸ್ಯೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆ೦? ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಕಸೊ ಅಸಾ? ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅನಿ೦ ದೆವಾ ಮದೆ೦ಗಾತ್ ಕೊ೦ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಾ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ಅಸಾಗೀ?

ದೆವಾ ಅನಿ೦ ಅಮ್ಚೆ೦ ಮದೆ೦ ಹೆ೦ ಕಸಲೆ೦ ಕೊ೦ಟ್ರಕ್ಟ್  ವಾ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್? ವ್ಹಯ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಕಡೆನ್ ಎಕ್  ರಿಟನ್ ವಾ ಬರೊವ್ನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಬೈಬಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ  ದೆವಾ ಅನಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆ೦ ಅಸ್ಚೆ ತೆ೦ ರಿಟನ್ ಕೊOಟ್ರಕ್ಟ್ ವಾ ಬರವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಸಹಿ ಘಾಲ್ಲೆ೦ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್.

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮುಳ್ಳೆ೦ ಕೊ೦ಟ್ರಕ್ಟಾ೦ತ್ ದೇವ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಕಿತೆ೦ ದಿತಾ೦, ಕಶೆ೦ ಚಲಾಯ್ತಾ ಅನಿ೦ ಅಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜೆ, ಕಶೆ೦ ಚಲಾಜೆ ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಡಸ್ಕತೆಕ್  ರೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಅಸಾ.  ತೆ೦ ಅಮಿ೦ ದೆವಾ ಅನಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆ೦ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ದಿಸಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ಚ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ವ್ಹಯ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಅಮಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಸದಾ೦ ತೇರ್ಸಾ ವೆಳಿ೦ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಅಮಿ೦ ಫಾವೊ ತೊ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್  ದೀವ್ನಾ ಅನಿ೦ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ೦ ಚಲೊ೦ವ್ನಾ೦ವ್.   ಗಜಾಲ್ ಅಶೆ೦ ಅಸ್ತಾ೦ ಎಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೊರಿ ಜಾಲಾ೦, ಅಶೆ೦ ಅಸ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ಕಶೆ೦ ಅಮ್ಕಾ೦ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾ? ಜಾಪ್ ಅಮಿ೦ಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಯಾ೦ ಅನಿ೦ ಪರಿಹಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾ೦.   

ಅಮಿಂ ಸಂಸಾರಿ ವಸ್ತುಂಚೆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾಗ್ರುತಯೆನ್ ಸಾಂಬಳ್ತಾಂವ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ವೂ ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಫರ್ ಲೆಟರ್ ಮೊಸ್ತು ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್  ಅನಿಂ ಕಂಪೆನಿ ಅಸಾಗೀ ನಾ ವಾ ಕಶಿ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ವಾ ತಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾನಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸೊಲ್ಲೊ ವಾ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಪಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಸಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೇಕಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.   ಅಮ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬರೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಅಮ್ಚೇರ್ ಅಸೊ೦.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ದೋಹಾ.

No comments

Powered by Blogger.