ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್.

ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ, ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ತೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪೂಣ್ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಅಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವಚೊಕ್ ಜಾಯ್.  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್ ವಾ ಚಿಂತಾವ್! ದೇವ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅಯ್ಕಾನಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಅಮಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವಚೊವ್ನಾಂವ್. ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತೆ ಅಮಿಂ ಕರುನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ಚೆ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ.

ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆವಾಜೆ ತರ್ ಅಮಿಂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಸಾ.  ಬಾಂಯ್ಕ್ ಅಮಿಂ ದೆಂವ್ತಾವ್. ವಡ್ಲ್ಯಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾವ್, ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಭೊಗಾನಾ. ದೆವಾಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಅಮಿಂ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ನಿತಳ್ ಜಾತಾಂವ್. ದೇವ್ ನಿತಳ್. ತೊ ನಿತಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆತಾ. ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗೊನ್ ಅಮಿಂ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ.  ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, 

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತಾಕಾ ನಿಯಾಳ್ತಾಂವ್. ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಲೆಂ  ಸೊಡಿನಾ. ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಉಪಾಸ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಯೇತ್.
ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೊಡ್ನ್  ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಯೇತ್. ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಯೇತ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್, ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್  ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ಚಿಯೆತ್. ಟಿವಿ ಸಿರಿಯೆಲಾ ಪಳಯ್ನಾಶೆ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊದಿಯೆತ್. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕುಡಿಚೆ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್, ವಾಟ್ಶಾಪ್, ಫೇಸ್-ಬೂಕ್, ಟಿವಿ ಸಿರಿಯೆಲಾನಿಂ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಜೆವ್ತಾ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ?

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಮ್ಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಎಕ್-ನೋಲೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಅಮಿಂ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಿಟಿಶನಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.  

ಅಮಿಂ ಉಚಾರುಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಬೊಗಾಪ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಲೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಅನಿಂ ತುಂವೆ ತಾಕಾ ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಾಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಉರುಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೇವ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಯ್, ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಟೆನ್ಶನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಜರ್ ತರ್ ದುಭಾವ್ ವಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಿಂ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್ ವಾ ದೆವಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅರ್ಥ್.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ದೋಹಾ.

No comments

Powered by Blogger.