ಸಂಸಾರ್ ಫೇಕ್ ಜಾಲಾ?

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಪೇಕ್ ಜಾಲಾ ಅಶೆಂ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ವಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಅಸಾ. ಹಾಚೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮೊಸ್ತು ಅಸಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಾ ತಿ ಬೊರಿ ಕರ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಫೇಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 

ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ? ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಅನಿಂ ತುಂವೆ ಅಮ್ಚಿ ಬುದ್ವೊಂತ್ಕಾಯ್ ಉಪೊಯೋಗ್ಸುನ್, ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್, ಜರ್ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನಿಂ ತೆಂ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಿಂ ತಿ ಖಬರ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಪೊರ್ವೊರ್ಡ್ ಕರ್ಚಿ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್; ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಚಿನಾಶೆಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಸತ್ ಗಜಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಂಡೊ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್.. ತೆಂ ವಾಚ್ಲೊಲೊ ತೊ, ತಾಚೊ ಮಾಂಡೊ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿಂ ಚಾರ್ ಗ್ರೂಪಾಂಕ್ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ತಾ.ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ "ಜೊ ಕೋಣ್ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಅನಿಂ ತಾಕಾ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಅಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಪಳೊವ್ಯಾಂ.

"ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಪಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ" (ನಿರ್ಗಮನ್ 20:16).

"ಫಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕರಿನಾಕತ್. ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ರದ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಾರ್ ದೀನಾಕಾತ್: (ನಿರ್ಗಮನ್ 23:1).

"ತುಜಿ ಜೀಬ್ ವಾಯ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್, ಅನಿಂ ತುಜೆ ವೋಂಟ್ ಫಟ್ ಉಲೊಯ್ನಾ ಜಾಂವ್. (ಕೀರ್ತನ್ 34:13)

"ಪಾಡ್ ಉತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್. ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಅನಿಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಾ ತೆ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಯಾ, ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕತಾಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ" (ಎಫೆಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ 4:29)

"ಕೋಣಂಚ್ ಪಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ" (ಕೀರ್ತನ್ 101:7).

"ಫಟ್ಕಿರೆಂ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪೊರ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಸತಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಸಂತೋಸ್ ದಿತಾ" (ಮ್ಹುಣ್ಯೊ 12:22).

"ದೆಕುನ್ ಖೊಟೆಪಣ್, ದಗೊ, ಕಪಟಿಪಣ್, ನಿಶ್ಟುಚಾರ್, ಮೊಸೊರ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆ ತುಮಿ ಸಾಂಡಾ" (1 ಪೆದ್ರು 2:1)

"ಜೊ ಕೋಣ್ ಅಪುಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವಾಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾ ತರ್ ತೊ ಅನಿಕೀ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಅಸಾ" (1 ಜುವಾಂವ್ 2:9)

"ಪೂಣ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ನಿತಳ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ, ಭೊಳಿ, ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತಾ ತಸಲಿ, ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ, ಬೊರ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಫಳ್ ದಿತಲಿ, ಪಕ್ಶಪಾತ್ ಅನಿಂ ಕಪಟಿಪಣ್ ನಾತ್ಲಲಿ" (ಜಾಕೊಬ್ 3:17)

ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಫೇಕ್ ಖಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾಟಂ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಇರೊದೊ ಅಸ್ತಾ, ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಅಮ್ಚಿಂ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾತಾ"

ವ್ಹಯ್ ರಚ್ಣೆಂಚಾ ಸುರ್ವೇರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸರ್ಪಾನ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಫಟ್ ಗಜಾಲ್, ಫಟ್ಕಿರ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮೊಸ್ತು ಅಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಬೊರಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಸಾರ್ ಫೇಕ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಅನಿಂ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಜರ್ ತರ್ ಸಂಸಾರ್ ವಾ ಅಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಮಿಂ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ಯಾಂ. ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಅನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಯಾಂ ದೆವಾಚೆ ಭೆಸಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಲೆಂ.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ ಕತಾರ್.

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶೇರ್ ಕರಾ, ಬೊರೆಂ ಲಾಗೊವ್ನಾ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾ.No comments

Powered by Blogger.