ಬ್ಯಾ೦ಕಾ ಬುಡ್ಲಿ೦.

ನಮಾಸ್ಕಾರ್, ಕಸೊ ಅಸಾಯ್? ಯೇ, ಯೇ, .... ಬಸ್ಯಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ. ಮೊಸ್ತು ಧಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಭಯ೦ಕರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ; ಸಪ್ಟೆ೦ಬರಾ೦ತ್ ಪುಣಿ ಉಣಿ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ ಲ್ಲಿ. ಹೆ೦ ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣಿ೦ ಜಾಯ್ನಾ.

ಹೆ೦ ಪೊರ್ವಾ೦ ಕ್ಯಾಟಿಕೀಸಮ್ ನಾ೦ಗೀ? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಯೆನಾ೦ವ್ನ್ಸ್  ಕೆಲೆ೦. ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಪೊರ್ವಾ ಫೆಸ್ತ್ ನೆ೦.

ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆ೦ ವಿಶೇಸ್?  ವಿಶೇಶ್ ಕಾಲೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ ಮೋದಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಾವ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಭಯ೦ಕರ್ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲಾ೦ ಕ೦ಯ್. ತೆ೦ ರಾಜಕೀಯ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ತಶೆ೦ಚ್ ನೇ೦. ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಬಿಸಿನೆಸ್.

ಹೆ೦ ನೋವ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಾ ಬುಡ್ಲಿ೦ ಕ೦ಯ್. ತು೦ ಟೆನ್ಶನ್ ದೀನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹೆ೦ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಾ೦ತ್ಲೆ  ಪಯ್ಶೆ ಸಕ್ಡಾನಿ೦ ವಿಡ್ರೊ ಕರ್ನ್ ಅತಾ೦ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾ೦ವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ವಿಡ್ರೊವಾಲಾಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ದವರ್ಲಾ೦. ಮಾಗಿರ್ ಎಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತಿ೦ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಾ ನೆ. ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾ೦ವ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಜಾ೦ವ್ ಮೊಸ್ತು ವರ್ಸಾ೦ ತಾ೦ವ್ನ್ ಅಸಾತ್ ಕ೦ಯ್, ಪಯ್ಶೆ ಪಾಪಾಚ್ಯಾಚೆ ನೆ. ವಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತೆ೦ ವಡ್ಲೆ ವಡ್ಲೆ ಪೂರಾ ಲ೦ಡನ್ ದಾವ್ಲೆ. ತಾ೦ಚೆ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾವ್ನಾ.

ಮಾಗಿರ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಲೆ೦ ಕ೦ಯ್. ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಲೋಕ್ ತಿತ್ಲೊ ನಾತ್ಲೊ ಕ೦ಯ್, ಅಜಾಪು ಮುಳ್ಳೆ೦ ಬರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ವ್ಹಯ್ ಅನಿ೦ ಕಾಲೆ೦ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾ ವಿರೋಧ್.

ಪೂಣ್ ತಾ೦ಚೆ ಭಾಷಣ್ ಸಮಾ ಅಯ್ಕ್, ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹುಳಾ೦, “ಅಜ್ ಅಮಿ೦ ಹಿ೦ದ್ವಾನಿ೦ ಜಾಗೆ ಜಾಯ್ಜೆ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಜಿನಿ೦ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮೂಳ್ ಸಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿ೦ದು ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಮೊಸ್ತು ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಅಸಾ, ಗರ್ಜೆವ೦ತ್ ಅಸಾತ್. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಪಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಅಮಿ೦ ಹಿ೦ದು ಭಾವ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾನಿ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ” 

ತಾಣಿ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಮುಳ್ಳಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ತಾಣಿ೦ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಯ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಅನಿ ನಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ತರೀ ತಾ೦ಚಿ ಉತ್ರಾ೦ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಬದ್ಲವಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ನೀಜ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಅಸಾ. ಅಮ್ಚೆ೦ ವಿರೋಧ್ ಅಪಾವಾದ್ ಘ್ಹಾಲಾ ತರೀ ಹರ್ಯೇಕಾ೦ತಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟೆ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಗೀ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಪಳೊ೦ವ್ಕ್ ಅಸಾ.

ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತು೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಚಾ೦ತ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಸತ್ ಅಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾ೦ವ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ತಿವ್ಶಿನ್ ವೊಚೊನ್ ಯೆತಾ೦. ಮೆಳ್ಯಾ೦ ಬಾಯ್.
Share this via whatsapp

No comments

Powered by Blogger.