ಜೆಜುಚೆರ್ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

ಏಕ್ ಜುದೆವಾ೦ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, “ಅಪ್ಣಾ೦ಚಿ ಧುವ್ ಅತ್ತಾ೦ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, ತು೦ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ತಿಚೆರ್ ದವರ್ಶಿ ತರ್ ತಿ ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿ” ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಪಳೆಯ್ಲೊ ಜೆಜು ತಕ್ಶಣ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ವೆತಾ.

ಜೆಜು ತ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಘರಾ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾ ತಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾನ್ ಅಸ್ಲಿ  ಎಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಜೆಜುಕ್ ಭೆಟ್ತಾ ಅನಿ೦ ತಿ ಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ “ತುಜೆ ವಸ್ತುರ್ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಬೊರಿ ಜಾತೆಲಿ”

ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಯ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ, ಎಕಾಚ್ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್. ದೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಣ್ ಲಕ್ಶಣ್ ಎಕ್ ಚ್. ಮ್ಹುಣ್ಜೆ, ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ೦ತ್ ಜೆಜು ತ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಪಳವ್ನ್  ತಕ್ಶಣ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ವೆತಾ ಅನಿ೦ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜೀವ೦ತ್ ಉಟಯ್ತಾ. ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಮೂಲ್ ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿತಾ೦ತ್ ತ್ಯಾ  ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಅಸ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಜೆಜುಚೆ ವಸ್ತುರ್ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್. ತಿ ಜೆಜುಚೆ ವಸ್ತುರ್ ಅಪಡ್ತಾ ಅನಿ೦ ಬೊರಿ ಜಾತಾ.


ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲೋಕಾಚೊ ಜಮೊ ವ್ಹಡ್ ಅಸ್ಲೆ೦ ವರ್ವಿ ಮೊಸ್ತು ಜಣಾನಿ೦ ಜೆಜುಚೆ ವಸ್ತುರ್ ಅಪಡ್ಲಾ೦ ಪೂಣ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಅಸಾ. ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ಅಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಮ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೇಣೆನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ವಚೊನ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಮಿ೦ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಜೆಜುನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ತ೦ಯ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತಾ.

ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಪ್ಡು೦ಚೆ ಕಶೆ೦? ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಜೆಜು ಮುಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಚೆ ಉತರ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಚೆ೦ ಉತರ್ ಅಮಿ೦ ವಾಚುನ್ ತಾಚೊ ಗು೦ಡಾಯೆನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್ ತರ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಮಿ೦ ಅಪ್ಡು೦ಕ್ ಜಾತಾ ವಾ ಜೆಜುಚ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಅಪ್ಡು೦ಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ  ಘರಾ ಯೆತಾ. ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸತ್, ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಾಟ್, ದೆಕುನ್ ಸತಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ಅಮಿ೦ ಚಲ್ತಾ೦ವ್ ತರ್ ಅಮಿ೦ ಜೆಜುಕ್ ಅಪ್ಡು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ವ್. ಕುಮ್ಗಾರಾ೦ತ್ ಖರೊಚ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಮಿ೦ ಸೆ೦ವ್ತಾನಾ ಜೆಜು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಬೊರಿ. ಪೂಣ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ತ೦ಯ್ ತ್ಯಾ ಜುದೆವಾಕ್ ಅಸ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಅಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಅಸ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಅಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್.
Share this via whatsapp

No comments

Powered by Blogger.