ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಅಮಿಂ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ಮತಂತಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಜರ್ ಅಮಿಂ ಮತಂತರ್ ಕೋಣಾಕೀ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ಆಜ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಅಮ್ಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂ ತೋಮಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾನಿಂ 80% ಥಾವ್ನ್ 90% ಜಾತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲಿಂ ಪುರಾ ಕ್ರತ್ಯಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಅಸಾತ್.

ಅತಾಂ ಸವಾಲ್,  ಅಮಿಂ ಕೋಣಾಕೀ ಮತಂತಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಸಾಗೀ?  ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಚಾರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಚುನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್ ಮತಂತಾರ್ ಕಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಯ್ಜೆ?  ವ್ಹಯ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಚ್.! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜು ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ, "ವಚಾ ಅನಿಂ ಸರ್ವ್ ಲೋಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ 98% ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗೀ?  ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.

ಮತಂತಾರ್ ಅಮ್ಚೇ ಥಾಂವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಯ್ಜೆ!!. ಮುಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜರ್ ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಸಾ, ತವಳ್ ಅಮಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಸುವಾರ್ತಾ. ತವಳ್  ಅಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ಲಿ ಸಮಾಜ್,   ಹಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಚ್ತಾ.  ಅಮಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ, ಅಮ್ಚಿಂ ಜಿಣಿ ಪಳೊವ್ನ್ ಚ್ ತೊ ಲೋಕ್ ಬಹುಶ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾ.

ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾಂ ಭಾವಾಂಕ್-ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂಚೆ ಜಿವಿತಿಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಬೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯಾತನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾ  ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಮಿಂ ಬೊರಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್  ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ? ಎಕಾ ವೆಳಾ ವಿಚಾರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ತೊ ಮತಿಂತ್ ತಶೆo ಚಿಂತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ತರ್, ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ಪುರೊ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತಿ ಭಿತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಅಸಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ತುಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಯ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್-ತೆಂಪ್ಲಾನಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಾ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾತ್ರಿ ಅಸಾಗಿ? ಅಶೆಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ಅಮಿಂ ಸಮಸ್ಯೇಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚಾಕೀ, ಅಮಿಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಂತ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜರೂರು ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.  

ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಜೆರುಜಲೆಂಮಾಂತ್, ಜುದೆಯಾಂತ್ ಅನಿಂ ಸಾಮರಿಯಾಂತ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ" ಆಜ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಜುದೆಯಾಂತ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಸೆಜಾರಿ ಅನಿಂ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಅಮಿಂ ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಯೇತ್.

ಅಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಚಿಂತ್ಚೆ ಅಸಾ, ಜೆಜುಚಿ ಒಳೊಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಯ್ದೊ ವಾ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್ಲಾ, ಪೂಣ್ ಅಮಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಂಡೊ ಉಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ನಾ. ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾವ್ ತರ್ ಚೂಕ್. ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಖಂಚಾಚ್ ಜಾತಿ ಖಾತಿರ್ ನಂಯ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜೆಜು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ಅಸಾ. ಅಮಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲೆಲೆಂ ಅಪವ್ಣೆ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತ್ ಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾ. ದೇವ್ ಮ್ಹಕಾ ಅನಿಂ ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಫಾವೊ ಕರುಂ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.


ವಿವೇಕ್ ಮೊ೦ತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್.

Share this via whatsapp

No comments

Powered by Blogger.