ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂತ್ಯಾಚಿ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ನಾದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಭೋವ್ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ. ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಗೀ? ತೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮರು ಭೂಮಿಂತ್!. ವ್ಹಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಎಲರಾಂ ದವರ್ಲೊ ಟ್ಯೂನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಚ್ಯಾ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಂ ಪದಾಚೊ. ಹಾಂವೆ ಸೆಟ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಕಚೊ ತೊ ಸೆಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೀ ಮ್ಹುಣ್. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಅನಿಂ ಧಾ ಸೆಕುಂಡಾ ಪದ್ ಹಾಂವೆ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಮೀನಾ ಬಾಯ್ ಗಾವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ಅ ಅ ಆ.sssss ಆ ಆ ಆ.sssss ಅ ಆssss ಅ ಅ ಆssss  ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ.
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ.

ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ವ್ಹಯ್ ಸುಮಧುರ್ ಕೊಗುಲೆಚೊ ತಾಳೊ.

ಜೋಬಾಚಾ 12 ವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ  ವೊಳಿಂತ್  "ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ ತಿ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಿತ್" ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್  ಸುಮಧುರ್ ಕೊಗುಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ,

ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್? ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ಗಾಯ್ತಾತ್?
ತುಮಿಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್. ದಿಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್.
ಮಧುರ್ ತುಮ್ವ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಗಾಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಶಾಂತ್.
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ,
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ.


ವಾವ್! ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ.  ಕೀರ್ತಾನ್ 104:12 "ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ರುಕಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಟೆರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾತ್" ಮ್ಹುಣ್ ಕೀರ್ತಾನ್ ಗಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ. 

ಸುಕ್ಣಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ದಿಸಾಚೊ ಸುರ್ವಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ತೆ ಗಾಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾತ್, ಹರ್ಸಿತಾತ್. ಅಯ್ಚೊ ಹೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ನವೊ ದೀಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೆವಾಕ್ ದಿತಾತ್.

ಜೆಜು ಮಾತೆವ್ 6:25 ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ಪಳೆಯಾ ತಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ವೊಂಪಿನಾಂತ್, ಲುಂವಿನಾಂತ್, ಅನಿಂ ಪುಂಜೊವ್ನ್ ದವರಿನಾಂತ್ ತರೀ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ತರಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?", ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ,


ಕಾಂಯ್ ತುಮಿಂ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ತುಮಿಂ ಲುವೊಂಕ್ ನಾ.
ತರೀ ಪುಣೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. (2)
ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತಾಚಿಚ್ ರಚ್ನಾ (2)
ಲಿಸಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ, ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮಾಂದಿನಾಂತ್
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ,
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, 

ಕವಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಲಿಸಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮನಿಸ್ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾ.  ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಜೆಜು ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತಾಂಚೆ ಜಿವಿತ್ ಪಳೆಯಾ ತಾಂಕಾ ಪಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಕವಿ ಮುಂದಾರ್ಸುನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ,


ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಚೆ, ಗಾಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ
ಖುಶಾಲ್ ಭೊಂವ್ಚೆ, ಸೊಭಿತ್ ಜೀವನ್ ತುಮ್ಚೆಂ
ತಾಚಿಚ್ ದಯಾ, ತಾಚಿಚ್ ಮಯಾ (2)
ಉಬೊನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂ ಖಂತ್
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ,
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ,

ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್? ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ಗಾಯ್ತಾತ್?
ತುಮಿಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್. ದಿಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್.
ಮಧುರ್ ತುಮ್ವ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಗಾಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಶಾಂತ್.
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ,
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ, ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನೊಂ.ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಪದ್, ಅಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಕೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಾ. ಜರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಖುಶಾಲ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೇ ಜಿವಿತಿ ಸೊಭಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.


ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ಕತಾರ್.

1 comment:

Powered by Blogger.