ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿಂ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ವಿಕ್ಚೆಂಗೀ ವಾ ನಾಕಾ?

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್, ಚಡ್ತಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟಾರ್ ಅಸಾತ್. ರಾಜಕಾರಣ್ಯಾಂಚೊ ದುರುಪೊಯೋಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಷ್ಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮುಣ್ತಾತ್. ಗಜಾಲ್ ತಶಿಂ ಅಸ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕುಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಪಕ್ ವಿರೋಧ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಮಿಂ ಪಳೊವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್.ದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ಲಕ್ಶಾ ವರ್ವಿ, ತಾಂಚಾ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರೆ ವರ್ವಿ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸೆವಾ ಮೆಳಾನಾ ಅನಿಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನಷ್ಟಾಕ್ ವಳೊಗ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಅಮ್ಚೇಂ ರಾಜಕಾರಣಿಂ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದುರುಪೊಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಅಸಾತ್. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನಿಂ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ವಿಮರ್ಶಕ್.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಸುಂಕ್ ವಸುಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಅಸಲ್ಯಾ ನಷ್ಟಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವರ್ವಿ ದುಡು ವಿಭಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ವಿಕುನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ಅನಿಂ ಥೊಡೆ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟೊಂವ್ಚಾ ಅಶೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಂವ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್.
ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10-15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ನಷ್ಟಾರ್ ಅಸಾ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ನಷ್ಟಾರ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಲೆಕ್ಸನಾಂಚೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕುನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಸಾತ್.

ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅತಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಲಾಂ ಜಾವ್ನಸಾತ್;

1.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲಿ, ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರ್ಲಾಕ್ಶಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ವಾ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ? ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊಗೀ?.
2.ಬಹುತೇಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲಿ, ಸಂಸ್ಥೊ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೆವೆಕ್ ಮೊಲ್ ನಾಂಗಿ?
3.ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದುರುಪೊಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?
4.ಪುರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?
5.ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

**ವಿವೇಕ್ ಮೊತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ಕತಾರ್.

ತುಜೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರ್

No comments

Powered by Blogger.