Showing posts with label Konkani Love. Show all posts

ಜೆಜುಚೆರ್ ಅಖ೦ಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

11:51 PM 0

ಏಕ್ ಜುದೆವಾ೦ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, “ಅಪ್ಣಾ೦ಚಿ ಧುವ್ ಅತ್ತಾ೦ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, ತು೦ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ತಿಚೆರ್ ದವರ್ಶಿ ತರ್ ತಿ ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿ...

ಬ್ಯಾ೦ಕಾ ಬುಡ್ಲಿ೦.

9:23 PM 0

ನಮಾಸ್ಕಾರ್, ಕಸೊ ಅಸಾಯ್? ಯೇ, ಯೇ, .... ಬಸ್ಯಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ. ಮೊಸ್ತು ಧಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಭಯ೦ಕರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ; ಸಪ್ಟೆ೦ಬರಾ೦ತ್ ಪುಣಿ ಉಣಿ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ ಲ್ಲಿ. ಹೆ...

209. ಕತಾರ್ ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಎಕ್ವಾಟಾಯ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ - ದೋಹಾ.

11:40 AM

ಫಕತ್ ಸೊ ಮೊಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ದೋಹಾ ಕತಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕಸ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ದಾಕಯ...

204. ಟ್ರೊಜಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅನಿಂ ಕಶೆಂ ಯೆತಾಂ?

10:50 PM

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ದಾಂಬಂಕ್ ವಚನಾಕತ್. ತುಮಿಂ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ತೆಂ ಟ್ರೊಜನ್ ವಾ ವೈ...

200.ಕೆನ್ಯಾಂತ್ ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್.

6:34 PM

ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಯಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸೆಮಿನಿರಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್  ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಕೀ, "ಜರ್ ದೆ...

197. ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ 2016 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣ್?

11:53 PM

ಭಾಗೆವಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ 2016 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿ ವಾತಿಕನಾಂಚಿ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಖಬರ್ ( CNS) ಕಿತೆಂ ...

192. ಯಂಸಿಯೆ ಕತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ: ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ದಲ್ಮೇದಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್.

2:17 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ದೋಹಾ ಕತಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕತಾರಾಂತ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ದಲ್ಮೇದಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕತಾರಿ ರ...

189. ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾ

12:17 AM 0

ತೊ ಸದಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಅಸಾ ಅಯ್ಕಾ. ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವ್ ಬೊಂವೊನ್ ಬೊಂವೊನ್ ತಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ...

185. ರೀವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ಜಾಲೆ೦ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನಾಚೆ೦ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್:

5:57 PM 0

`ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್` ಎಕ್ವೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಆಸಾ...

183. ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಿಲನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್-2013

6:32 PM 0

ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ `ಕೊಂಕಣಿಮಿಲನ್ ಡೊಟ್  ಕೊಮ್` ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆತಾಂ...

142. ಅಶಿ ಏಕ್ ಚೊರಿ:

6:18 PM 0

ಅಶಿ ಏಕ್ ಚೊರಿ: ಚೊರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯೊ ಅಸಾತ್, ಅನಿಂ ತಿ ವಾಟ್ ತೊ ಸೊಧುನ್ ಅಸ್ತಾ. ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿನಾಂವ...

126. ಮಾಗ್ಣೆ೦ :

1:57 PM 0

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ವೇಳ್-ಘಡಿ ನಾ೦. ಹರ್ಯೆಕ್ಲಿ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ೦ ಹೆರಾ೦ ಪಾಸೊತ್ ಆಮಿ೦ ದೆವಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಮಾ...

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್.

11:09 PM

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದೀಸ್:- (15-04-2012) ಜೆಜು ಸಿ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: " ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತ...

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಸವೊ ದೀಸ್:-

10:55 PM

ಸವೊ ದೀಸ್ (ದೈವಿಕ್ ಕಾಕ್ಳುತ್) ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಸಾದ್ಯಾ ಅನಿ ಬೊಳ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಂತ್ ...

Powered by Blogger.