200.ಕೆನ್ಯಾಂತ್ ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್.

ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೆನ್ಯಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸೆಮಿನಿರಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ 

ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಕೀ, "ಜರ್ ದೆವಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಉಬ್ಗೊಣೆ ವರ್ವಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ಹರ್ಯೆಕ್  ವಿಶೇಯ್". ಪಾಪಾ ಥೊಡೆ ಅದೇಶ್ ದೀವ್ನ್, ದೆವಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಗ್ನೆಂ ಅನಿಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ದ್ವಾರಿ 

ಪ್ರಮ್ಹುಖ್ ಸ್ಥಾನ್  ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಬಿಸೆನೆಸ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ 

ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ಉಡಾಸ್ ದವರಾ, ಜೆಜು ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲಾ ಅನಿಂ ಜರ್ ಕೋಣಿ ಹೆಂ ಸತ್ ವಿಸ್ರತಾ ತೊ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ 

ರಿತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್  ಸಾಂಪಾಡ್ತಾ, ತೆದಾಳಾ   ತೆಂ ಪಾತಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂ 

ಉದಾಸೀನ್  ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್.Source: CNA.
Powered by Blogger.